Wojewoda unieważnił uchwałę rady w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego uzależniona została od tego, czy droga przebiegała przez teren zabudowany, czy też nie. Dodatkowo uchwała wprowadzała wyższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczącą dróg, których budowa albo przebudowa zostały wykonane w ciągu ostatnich 5 lat, lub będących w trakcie budowy czy przebudowy.

Zdaniem wojewody rada źle zinterpretowała przepisy i rozstrzygnięcie powzięte zostało z naruszeniem art. 40 ust. 3, ust. 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).

Z art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych wynika, w jakich sytuacjach można różnicować stawki opłat za zajęcie pasa. Ustawa uzależnia wysokość opłat od kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego czy wreszcie rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Wojewoda podkreślił, że nie można różnicować wysokości stawek przy zastosowaniu innego kryterium. Kwestia ta niejednokrotnie była również przedmiotem orzecznictwa (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II GSK 151/2008).

Rada powiatu natomiast wprowadziła kryteria zabudowania terenu, kryterium lokalizacji na terenie miasta lub poza nim oraz kryterium dróg, których budowa albo przebudowa została wykonana w ciągu ostatnich 5 lat. Przekroczyła tym samym kompetencję do określania stawek opłat.

Tymczasem z art. 7 konstytucji jasno wynika, że każde działanie organu samorządu terytorialnego musi opierać się na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego nr NK-N.4131.418.2011.AS2-1.