Uchwała rady gminy ustalająca stawkę zero złotych za opłatę za zajęcie pasa drogowego została unieważniona przez wojewodę łódzkiego. Zdaniem wojewody uchwała narusza art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z 1985 roku. Zgodnie z treścią tego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawki za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego. Ponadto ust. 3 tego artykułu stanowi, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Wojewoda zwrócił uwagę, że regulacje te wskazują, że zajęcie pasa drogowego jest związane z obowiązkiem odpłatności, czyli z wymiernym wydatkiem finansowym, którego wysokość zgodnie z art. 40 ust. 11 ustala w drodze decyzji właściwy zarządca drogi przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W takiej sytuacji pobieranie opłaty jest obowiązkowe i rada gminy nie miała prawa ustalić opłat w wysokości zero złotych za zajęcie pasa drogowego. Jest to zaniechanie pobierania tej opłaty. W konsekwencji należy to uznać za zniesienie obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.

Wojewoda unieważniając uchwałę, podkreślił, że ustawodawca nie przewidział zwolnienia z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Istnieje jedynie możliwość zróżnicowania stawki opłat ze względu na przesłanki wymienione w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych. Ponadto upoważnienie do nakładania opłat za zajęcie pasa drogowego miało na celu zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego realnych dochodów z tych opłat, które miały w konsekwencji umożliwić realizację zadań z zakresu drogownictwa. Wojewoda wskazał też, że zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa jednostki samorządu terytorialnego nie mogą ryzykować z przydzielonych im w drodze ustawy źródeł dochodu, ponieważ w taki sposób zmniejszają swoje potencjalne możliwości realizacji zadań.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego sygn. PKN-I.4131.640.2011