Jeszcze tylko w poniedziałek wyborcy przebywający za granicą mogą poinformować właściwego konsula o zamiarze głosowania korespondencyjnego w jesiennych wyborach. W poniedziałek mija również termin na zgłoszenie chęci zagłosowania za pomocą nakładki Braille'a w lokalu wyborczym lub zapisanie się na głosowanie w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca nie musi tego robić osobiście. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W rezultacie zgłoszenia do dziesiątego dnia przed wyborami wyborca powinien otrzymać od konsula przesyłkę zawierającą m.in. zaadresowaną już kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania oraz oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu.

Wyborca musi następnie postawić znak "x" przy nazwiskach swoich kandydatów, włożyć karty do anonimowej koperty, zakleić ją i - wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu - włożyć do koperty zwrotnej.

Następnie całość wysyła z powrotem do konsula na własny koszt.

Wyborca powinien pamiętać, że jeżeli głos dotrze do konsula po zakończeniu wyborów, nie zostanie wrzucony do urny. Każda osoba, która chce oddać w ten sposób swój głos, musi wziąć pod uwagę szybkość działania operatora pocztowego lub kurierskiego na danym terenie tak, aby przesyłka dotarła w terminie. W tym przypadku nie liczy się data stempla pocztowego.

Wszystkie osoby za granicą będą głosować na kandydatów na posłów startujących w Warszawie oraz na kandydata na senatora kandydującego w warszawskim okręgu obejmującym dzielnice: Śródmieście, Białołękę, Bielany i Żoliborz.

Ostatni dzień na zgłoszenie głosowania przy pomocy nakładki Braille'a

Wyborcy zamierzający głosować w jesiennych wyborach w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a muszą poinformować o tym właściwy urząd miasta lub gminy.

Co ważne - nie trzeba tego robić osobiście. Można zawiadomić urząd telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu wyborca zobowiązany jest podać właściwy dla niego obwód głosowania.

Dzięki zgłoszeniu, w dniu wyborów komisja obwodowa, w której będzie głosował wyborca, będzie zaopatrzona w specjalną nakładkę do głosowania wykonaną w języku Braille'a.

Wyborcy niewidomi i słabowidzący powinni pamiętać, że przed głosowaniem muszą znać numer listy, na którą chcą oddać głos, a także pozycję kandydata na liście, na którego zamierzają zagłosować. Na brajlowskiej nakładce nie będzie bowiem imion i nazwisk kandydatów.

Nakładka będzie wykonana ze sztywnego papieru i będzie miała wycięte otworki, przez które stawiać się będzie na karcie znak "X". Przy każdym z nich będą - w alfabecie Braille'a - podane numery pozycji kandydatów na liście.

Jedną nakładkę będzie można przyłożyć do każdej strony karty do głosowania. Karta będzie miała formę książeczki, a każda lista wyborcza będzie umieszczona na osobnej stronie. Właściwą listę trzeba więc będzie znaleźć poprzez policzenie stron.

Wszystkie strony będą miały ucięty prawy górny róg, aby wyborca mógł właściwie przyłożyć nakładkę.

Przy głosowaniu potrzebna będzie precyzja. Znak "X" nie może wyjść poza kratkę na karcie do głosowania, bo wtedy głos będzie nieważny. Aby tego uniknąć nakładki będą zaopatrzone w specjalne skrzydełka, które po zagięciu zapewnią właściwą pozycję nakładki na karcie do głosowania.

Po zagłosowaniu wyborca zwraca nakładkę komisji.

Nakładki dla osób niewidomych i niedowidzących będą w wyborach parlamentarnych zastosowane po raz pierwszy.

Również tylko do poniedziałku 26 września wyborcy, którzy chcą głosować w lokalu wyborczym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, powinni złożyć pisemny wniosek do urzędu gminy o wpisanie ich do spisu wyborców wybranym przez siebie lokalu.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania.

Informację o lokalach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych wójtowie mieli obowiązek ogłosić (w formie obwieszczenia) do 8 września.

Prawo dopuszcza dopisanie się do spisu wyborców przez internet, ale na razie dotyczy to tylko 288 urzędów w kraju (gmin w Polsce jest prawie 2,5 tys.) Aby skorzystać z usługi, wyborca musi mieć konto i zaufany profil na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)

Już podczas głosowania - zgodnie z Kodeksem wyborczym - wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

Warto pamiętać, że zgodnie z nowym Kodeksem wyborczym wyborcy niepełnosprawni mają prawo do otrzymania pełnej informacji - zarówno telefonicznie, jak i pisemnie do domu - o tym, kiedy są wybory, jakie zasady głosowania obowiązują, z jakich możliwości mogą skorzystać, a także jakie komitety i jacy kandydaci ubiegają się o fotele poselskie i senatorskie.

Wyborcy potrzebujący informacji związanych z wyborami mogą dowolną drogą zgłosić takie zapotrzebowanie do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta. W praktyce odbywać się to będzie poprzez wydział urzędu gminy czy miasta odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów - można np. prosić o połączenie telefoniczne przez centralę urzędu.

Pod darmowym numerem infolinii Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji osoby niepełnosprawne mogą otrzymać informacje o udogodnieniach w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Pod numerem 800 330 330 wyborcy mogą odsłuchać nagraną informację o takich udogodnieniach.

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, PKW powinna sporządzić w alfabecie Braille'a materiał informacyjny o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym i przekazać go zainteresowanym na żądanie.