Osoby, które ucierpiały w wyniku przestępstwa, będą mogły liczyć na pokrycie kosztów na świadczenia lecznicze – wynika z projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Zostanie on utworzony 1 stycznia 2012 roku.

Pomoc poszkodowanym

Zgodnie z projektem ofiary przestępstw, jak i ich rodziny będą mogły liczyć na pomoc prawną i psychologiczną. Oprócz tego z funduszu finansowane mają być koszty związane z czasowym ich zakwaterowaniem lub udzielaniem schronienia. Ponadto poszkodowani otrzymają zwrot za przejazdy środkami komunikacji publicznej.

Pieniądze na wymienione cele będą wypłacały stowarzyszenia, fundacje, organizacje czy inne instytucje spoza sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. O tym, które z nich dostaną środki, zadecyduje minister sprawiedliwości, gdyż to on będzie dysponentem funduszu.

Każda oferta, która trafi do ministra, ma zawierać m.in. szczegółowy zakres zadania realizowanego z dotacji celowych funduszu, wysokość wnioskowanej dotacji czy informację o wcześniejszej działalności stowarzyszenia lub fundacji.

Minister, rozpatrując takie zgłoszenia, weźmie pod uwagę możliwość realizacji zadania przez daną instytucję, przedstawioną kalkulację kosztów oraz poziom współfinansowania zadania z innych źródeł. Po wybraniu ofert w „Biuletynie Informacji Publicznej” opublikuje listę fundacji, organizacji i stowarzyszeń, które otrzymają dotacje celowe na określone zadania. Ponadto z wyłonionymi instytucjami minister sprawiedliwości podpisze umowy, w których określi szczegółowy opis zadania, jego cel i termin wykonania. W umowie zostanie podana także kwota przyznanych środków oraz zasady kontroli realizacji powierzonego obowiązku. Oprócz tego minister wskaże termin zwrotu niewykorzystanych dotacji, który jednak nie może być dłuższy niż 15 dni od wskazanej daty wykonania zadania.

Wsparcie dla skazanych

Projekt określa także zasady udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności oraz tym, którzy wychodzą z więzienia na wolność. Wyłonione przez ministra organizacje z puli przyznanych im pieniędzy będą mogły pomagać takim osobom m.in. w zakresie pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania czy dopłacać przez jakiś czas do ich bieżących zobowiązań czynszowych. Zgodnie z rozporządzeniem byli więźniowie będą mogli liczyć, że znajdą się dla nich środki na pomoc prawną oraz na wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Ze środków funduszu zostaną sfinansowane także szkolenia i kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.

Pieniądze, jakie znajdą się w funduszu, mają pochodzić m.in. z nawiązek, kar dyscyplinarnych, zbiórek. Trafi tam 10 proc. pieniędzy potrącanych więźniom z ich wynagrodzenia za pracę.