Od dwóch lat rady gmin mogą tworzyć specjalne fundusze pozostające do dyspozycji sołectw. Mają one służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Teraz czas na trzecią edycję. Do końca następnego tygodnia specjalne wnioski muszą trafić do gmin.

– W 2010 r. w 14 województwach wyodrębniono jako fundusz sołecki ponad 170 milionów złotych, z czego wydano ponad 150 milionów. Kwota zwrotu z budżetu państwa wyniosła ponad 35 milionów złotych – mówi Karol Mojkowski, ekspert Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Przygotowanie wniosku

Sam wniosek musi być uchwalony przez zebranie wiejskie, z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Zgodnie z przepisami musi on trafić do wójta do 30 września. Jest to warunek konieczny do zapewnienia odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy. Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

– Pieniądze mogą być spożytkowane na różne cele, np. budowę chodnika, remont wiat autobusowych czy wycieczki edukacyjne dla dzieci – mówi Karol Mojkowski. Dodaje, że najważniejsze jest to, aby inwestycje należały do zadań własnych gminy, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zakres zadań powierzonych sołectwu jest każdorazowo ustalany w jego statucie uchwalonym przez radę właściwej gminy. Oznacza to, że rodzaje przedsięwzięć będą się różniły w poszczególnych sołectwach. Dodatkowo środki z funduszu będzie można przeznaczać na działania służące likwidacji skutków klęsk żywiołowych.