STAN FAKTYCZNY: Rada miejska swoją uchwałą nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie miasta i gminy w 2010 r. W par. 2 przedmiotowej uchwały rada zawarła zapis, wedle którego zobowiązuje się burmistrza miasta i gminy do corocznego ustalania wspólnie z radami sołeckimi zadań do budżetu miasta i gminy do wysokości kwot wynikających z algorytmu określonego w ustawie o funduszu sołeckim. Wojewoda łódzki uznał powyższą uchwałę za nieważną, gdyż powyższe unormowanie w istotny sposób naruszyły art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz.420).

Z UZASADNIENIA: Zgodnie z art. 1 ust. 1j ustawy o funduszu sołeckim, rada gminy ma prawo jedynie do podjęcia uchwały, w której to wyrazi zgodę bądź nie wyrazi zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Żaden z przepisów ustawy o funduszu sołeckim nie upoważnia rady do umieszczenia w treści przedmiotowej uchwały zapisu, na mocy którego zobowiązuje się burmistrza do corocznego ustalania wspólnie z radami sołeckimi zadań do budżetu miasta i gminy do wysokości kwot wynikających z algorytmu określonego w ustawie o funduszu sołeckim. Z wyjaśnień złożonych przez zastępcę przewodniczącego rady miejskiej wynikało, iż kwestionowany przez organ nadzoru zapis par. 2 uchwały został zawarty, ponieważ organ wykonawczy zaproponował radzie miejskiej przyjęcie projektu uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na rok przyszły, zapewniając jednocześnie, że propozycje zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnych sołectwach, uzgodnione z właściwymi radami sołeckimi, wyliczone kwotowo według algorytmu określonego w art. 2 powyższej ustawy, zostaną zapisane w określonych działach budżetu gminy na kolejne lata. Zdaniem wojewody łódzkiego tego typu wyjaśnienia nie zasługiwały na uwzględnienie. Należy wskazać, iż zgodnie z zasadą legalizmu (art. 7 Konstytucji RP), wedle której organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, do tych organów nie ma zastosowania zasada – co nie jest zakazane, jest dozwolone – lecz reguła – dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje. Oznacza to, że rada podejmując uchwałę musi w sposób ścisły wypełniać delegację ustawową.

Ponadto art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia radę jedynie do stanowienia o kierunkach działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wytyczne rady nie mogą jednak przybierać charakteru poleceń takiego, a nie innego konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy. Rada może określić cele i priorytety, a nie polecić załatwienie jednej bądź nawet kilku konkretnie wymienionych spraw. Do wydawania takich poleceń rada gminy nie jest, z całą pewnością, umocowana.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego PNK-I-0911/ 284 /09