Członek spółdzielni mieszkaniowej ma trzydzieści dni, aby zaskarżyć uchwałę zarządu. Po upływie tego terminu nie można więc żądać stwierdzenia nieważności uchwały.
Maria W. – członek spółdzielni wystąpiła do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach. Uchwała nie uwzględniała piwnic jako pomieszczeń przynależnych do lokali. Zarząd spółdzielni zawiadomił zainteresowaną o jej podjęciu i pouczył, że wejdzie ona w życie, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia nie zostanie zaskarżona przez osoby, których dotyczy. Jednak uchwała nie została zaskarżona.
Sąd Okręgowy, do którego sprawa trafiła, oddalił powództwo.

Przepis szczególny

Zdaniem sędziów kobieta uchybiła terminowi do zaskarżenia uchwały. Złożyła bowiem pozew niemal trzy lata po jej doręczeniu. W związku z tym niedochowanie terminu było oczywiste. Sędziowie zaznaczyli, że unormowanie zawarte w art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest unormowaniem szczególnym w stosunku do ogólnych zasad zaskarżania uchwał określonych w Prawie spółdzielczym. Artykuł ten przewiduje zaskarżenie uchwały zarządu oraz ustanawia trzydziestodniowy termin do jej zaskarżenia także w wypadku, gdy podstawą powództwa jest jej sprzeczność z prawem. W związku z tym upływ wskazanego terminu spowodował wygaśnięcie roszczenia kobiety.
Kobieta nie zgodziła się z takim orzeczeniem i wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Zdaniem sędziów apelacja była bezzasadna.

Spóźnione powództwo

Sędziwie podzielili pogląd sądu I instancji i wskazali, że zgodnie z art. 43 ust. 5 zd. 2 u.s.m., w razie sprzeczności uchwały z prawem osoba zainteresowana może wystąpić tylko z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały, przy czym pozew musi być wniesiony w określonym terminie. Termin do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu nie podlega przywróceniu. Po jego upływie roszczenie wygasa. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 1 ust. 7 stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do spółdzielni mieszkaniowej stosuje się przepisy prawa spółdzielczego. Ustawa ta w art. 42 par. 8 stanowi, że sąd może w określonych sytuacjach nie uwzględnić upływu terminu dla żądania uchylenia uchwały walnego zgromadzenia. Sędziowie uznali jednak, że brak jest podstaw do stosowania w drodze analogii do zaskarżenia uchwał zarządu na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 42 par. 8 prawa spółdzielczego.
SYGN. AKT I ACa 715/10