Wszystkie te rozwiązania wprowadza projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który obecnie znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych. Dziś pod patronatem „Dziennika Gazety Prawnej” rozpoczęła się konferencja „Elektroniczne postępowanie upominawcze – praktyczne wskazówki, postulaty, perspektywy” poświęcona m.in. ocenie dotychczasowego funkcjonowania e-sądu oraz perspektywom rozwoju postępowań elektronicznych.

E-BTE

Dla rynku najważniejsza będzie informatyzacja procesu egzekucji i wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Dzięki zmianom wszystko ma przebiegać jeszcze szybciej. Dla nierzetelnych klientów banków oznacza to dodatkowe przyspieszenie egzekucji długów. Bank wystąpi z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w formie elektronicznej.

– To oznacza, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji oraz inne załączniki do wniosku będą składane przez bank w postaci elektronicznej – tłumaczy Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej.

Wyjaśnia także, że zakres kognicji sądu nie ulegnie zmianie. Nowela zawiera delegację do wydania rozporządzenia, w którym będą uregulowane szczegółowo treść i struktura elektronicznych bankowych tytułów egzekucyjnych (tzw. E-BTE) oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

– Standaryzacja dokumentów uprości rozpoznawanie tych spraw. Tryb postępowania z takimi tytułami wykonawczymi będzie analogiczny do tego, który obowiązuje przy tytułach wykonawczych obejmujących orzeczenia wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym – dodaje dr Marcin Uliasz.

Przewiduje się również powołanie odrębnych e-sądów, które będą orzekały w sprawach dotyczących e-BTE.

Elektroniczna egzekucja

Zmiany obejmą także egzekucję. Strony będą mogły wnosić wszystkie pisma procesowe w postępowaniu egzekucyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Komornik będzie mógł przeprowadzić elektroniczną licytację ruchomości oraz dokonać zajęcia rachunku bankowego. Ma to zwiększyć efektywność egzekucji, uprościć i przyspieszyć czynności komornika.

Więcej spraw będzie można wszcząć drogą elektroniczną (europejskie postępowanie nakazowe, nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, postępowanie egzekucyjne).

– W elektronicznym postępowaniu upominawczym powód będzie mógł wraz z pozwem złożyć wniosek o zakończenie postępowania w razie odmowy wydania nakazu zapłaty, uchylenia nakazu albo wniesienia sprzeciwu. E-sąd nie będzie wówczas przekazywał sprawy innemu sądowi, ale umorzy postępowanie – wyjaśnia dr Marcin Uliasz.

Powód uzyska też możliwość wskazania w pozwie, któremu e-sądowi przekaże sprawę w razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu, jego uchylenia albo zaskarżenia. Zmienią się też przepisy regulujące uzupełnianie braków formalnych pozwu i sprzeciwu po przekazaniu sprawy przez e-sąd. Projektodawcy przyjmując, że ta faza procesu jest kontynuacją postępowania wszczętego przed e-sądem, przewidzieli, że uzupełnienie tych braków będzie polegało wyłącznie na złożeniu pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie.

1 880 000 spraw w 2010 r. wpłynęło do sądów o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym