Wyborca niewidomy będzie mógł wybrać parlamentarzystów za pomocą specjalnej karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W tym celu musi do 26 września złożyć specjalny wniosek w urzędzie gminy.

Wyborca niepełnosprawny na swój pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Chodzi o ten obwód, w którym znajdują się lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Muszą się one jednak znajdować na obszarze gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego. Za takiego będzie uważana osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

Informacje o możliwych miejscach znajdują się w obwieszczeniu wójta, które szef gminy musi podać do publicznej wiadomości. Dodatkowo jest ono dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki samorządu terytorialnego. Sam wniosek wyborcy niepełnosprawnego powinien zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. Na jego złożenie osoby zainteresowane mają czas do 26 września.

W tym samym dniu upływa też termin zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Informacja ta umożliwi organom wyborczym przygotowanie odpowiedniej liczby nakładek. Te będą przygotowywane na podstawie danych uzyskanych od szefów lokalnych samorządów.

Sama karta do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a będzie zawierała specjalną nakładkę. Pośrodku niej w górnej części zostanie umieszczony odpowiednio napis „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu (lub Senatu) Rzeczypospolitej Polskiej”, a poniżej ten sam napis alfabetem Braille’a. Na nakładce na kartę zostanie wyciętych tyle kratek, ile wynosi zarejestrowana w danym okręgu wyborczym lista o największej liczbie kandydatów.