Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Podpisana przez ministra sprawiedliwości 15 września regulacja wprowadza zasadę pełnej pisemności egzaminu dla kandydatów. Praca konkursowa będzie składała się z dwóch części. Pierwszą będzie test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru. Obejmowały będą one materię prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury. Druga część pracy będzie polegała na rozwiązaniu dwóch kazusów. Zadanie będzie polegało na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Obecnie konkurs na asystenta prokuratora składa się z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wybranych regulacji prawnych oraz umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości. Jak podkreśliło ministerstwo, sprawdzanie informatycznych umiejętności kandydatów jest niecelowe. O etat mogą ubiegać się osoby z ukończoną aplikacją prokuratorską lub aplikacją ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zostały więc one zweryfikowane pod tym kątem w trakcie odbywanego szkolenia aplikacyjnego.

W nowych przepisach zrezygnowano również z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Ma to wyeliminować uznaniowość przy prowadzeniu postępowania konkursowego.

Konkurs będzie trwał 90 minut. Prace będą oznaczane indywidualnym kodem i sprawdzane przez dwóch członków komisji konkursowej. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyzna 1 punkt. Każdy z kazusów komisja oceni w skali od 0 do 6 punktów. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora będą mogli zostać zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

Kompetencje asystenta prokuratora

Jakich czynności mogą dokonywać po upoważnieniu przez prokuratora asystenci:

● przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

– przesłuchania świadka,

– zatrzymania rzeczy i przeszukania,

– oględzin,

– eksperymentu,

● wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem.