Wcześniej omówiłem już w akademii prawa gospodarczego kwestie dopuszczalności stosowania samych klauzul zakazu konkurencji oraz okresu, przez jaki mogą obowiązywać. Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z zakazem konkurencji jest geograficzny zakres jego stosowania.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń bezpośrednio związanych i koniecznych dla dokonania koncentracji (2005/C 56/03), obszar stosowania klauzuli powinien być ograniczony do rynków, na których zbywca działał przed transakcją. Zdaniem komisji brak jest racjonalnych przesłanek, aby zakres geograficzny stosowania zakazu konkurencji obejmował terytoria, na których do tej pory nie działał zbywca. Wyjątkiem mogą być rynki, na których zbywca nie rozpoczął jeszcze działalności, ale nosił się z takim zamiarem i poczynił w tym celu odpowiednie przygotowania i inwestycje. W takim przypadku także takie terytoria mogą zostać włączone do obszaru objętego zakazem konkurencji.

Zakaz konkurencji powinien także precyzować, jakich dotyczy produktów lub usług. Zgodnie z komunikatem dopuszczalne jest objęcie zakazem produktów, które stanowią przedmiot działalności zbywanej spółki lub przedsiębiorstwa, włącznie z nowymi modelami produktów zastępującymi poprzednie. Zakazem nie można obejmować produktów lub usług, których zbywana spółka lub przedsiębiorstwo nie oferowało przed transakcją, chyba że produkty takie lub usługi były w zaawansowanym stadium rozwoju w momencie transakcji.

Zakres podmiotowy stosowania klauzuli może obejmować tak zbywcę, jak i jego podmioty zależne. Ponadto dopuszczalne jest ograniczenie możliwości zbywcy lub jego podmiotów zależnych do nabywania udziałów lub akcji w innych podmiotach konkurencyjnych wobec zbytej spółki. Wyjątkiem jest nabywanie akcji dla celów inwestycji finansowej, które nie prowadzi do wywierania przez zbywcę istotnego wpływu na działalność takiego podmiotu konkurencyjnego.