Dzierżawca nie będzie mógł skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, jeżeli jej nabywcą będzie jednostka samorządu terytorialnego.

Do Sejmu ponownie trafi nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wniesione przez senatorów poprawki miały w większości charakter kosmetyczny. Jedna z nich wprowadza za to precyzyjne zasady i terminy wyłączania spod dzierżawy użytków rolnych, które zamierza sprzedać Agencja Nieruchomości Rolnych. Umożliwia ona wypełnienie rolnikom zobowiązań, jakie przyjęli na siebie w związku z korzystaniem z pomocy unijnej.

Prawa dzierżawców

Senatorowie nie mieli zastrzeżeń do dokonanych wraz z nowelizacją zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Modyfikuje ona prawo pierwokupu nieruchomości rolnych. Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj zasadami w przypadku sprzedaży takiej nieruchomości przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy. Aby było to możliwe, musi on spełnić łącznie dwa warunki. Umowa dzierżawy musi zostać zawarta w formie pisemnej i mieć datę pewną oraz być wykonywana co najmniej 3 lata. Nabywana nieruchomość musi też wchodzić w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub być dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Nowi nabywcy

Omówionych zasad pierwokupu nie stosuje się dzisiaj, gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest spółdzielnia produkcji rolnej – w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni oraz osoba bliska zbywcy. Zgodnie z nowelizacją krąg nabywców wyłączających prawo pierwokupu zostanie poszerzony o jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie będzie w razie, gdy sprzedaż dotyczy nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka spółdzielni produkcji rolnej na rzecz innego członka tej spółdzielni.