Pozwolenie na broń sportową mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat. Muszą mieć odpowiednie kwalifikacje strzeleckie i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową muszą udowodnić, że nie stanowią zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego.
Decyzja w sprawie pozwolenia na broń sportową ma charakter decyzji związanej. Wykazanie istnienia okoliczności, które z zasady uzasadniają wydanie pozwolenia na broń, przy jednoczesnym braku ustawowych przeciwwskazań, zobowiązuje organy policji do wydania pozwolenia. Obowiązek wykazania uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń sportową spoczywa na osobie ubiegającej się o to pozwolenie. Samo bowiem posiadanie patentu strzeleckiego, a nawet przynależność do klubu strzeleckiego nie uzasadniają udzielenia pozwolenia na broń.
Nie liczą się osiągnięcia
Z żadnego przepisu prawa nie wynika też, że tylko status wybitnego zawodnika sportów strzeleckich czy instruktora strzeleckiego uzasadnia przyznanie pozwolenia na posiadanie broni. Prawo do broni nie jest nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe, a przyznanie takiego prawa zawodnikowi może właśnie służyć podniesieniu jego kwalifikacji sportowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 października 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 417/2009).
Jednym z warunków koniecznych do wydania pozwolenia na broń sportową jest posiadanie uprawnień określonych w art. 10b ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Przewiduje on, że uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.
Taki dokument wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857). Za przeprowadzenie egzaminu trzeba zapłacić 400 zł. Jest to dochód właściwego polskiego związku sportowego.
Taki dokument potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych i należy koniecznie złożyć go wraz z wnioskiem składanym u wojewódzkiego komendanta policji.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy mogę udostępnić broń osobie, która nie posiada pozwolenia
- Czy muszę zarejestrować broń sportową na policji
- W jaki sposób należy przechowywać pistolet sportowy