Aby zwiększyć ochronę prawną przyszłych właścicieli mieszkań, posłowie postanowili wprowadzić wymóg zakładania w banku tzw. rachunków powierniczych. To właśnie tam, a nie do rąk dewelopera, będą trafiać środki wpłacane przez klientów. O wypłatach dla dewelopera decydować będzie harmonogram budowy. Co więcej, bank będzie sprawdzać zakończenie każdego etapu prac na budowie. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowości, będzie mógł wstrzymać wypłatę kolejnej transzy. Wpłaty dokonywane na rachunek powierniczy będą ewidencjonowane osobno dla każdego nabywcy. Banki będą udzielać informacji o stanie rachunku.

Na korzyść klienta dewelopera ma działać także obowiązek posiadania przez tego ostatniego odpowiedniej gwarancji bankowej. Dzięki temu, w przypadku np. upadłości firmy budującej, klient odzyska wpłacone pieniądze. Wypłaty z gwarancji bankowej będzie można domagać się także wtedy, gdy od dnia, w którym miało być zakończone przedsięwzięcie, upłynie 60 dni.

Posłowie proponują także, aby wprowadzić przepis, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera, budowę mógłby doprowadzić do końca syndyk lub nadzorca sądowy. W takim przypadku otrzymałby on kwotę niezbędną do jej dokończenia, a po wybudowaniu przeniósł na nabywców prawo własności. Dzięki temu zostaliby oni wyłączeni z masy upadłości.

Nadzór notariusza

Ponadto projekt przewiduje, że umowy deweloperskie będą zawierane tylko w formie aktu notarialnego. Za wynagrodzenie notariusza po połowie zapłacą nabywca i deweloper.

W umowie znajdą się następujące informacje: dane stron, miejsce i data podpisania oraz cena nabycia. Umowa będzie też zawierać informacje o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie. Tak więc z umowy będzie się można dowiedzieć m.in. o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach.

Więcej informacji

Posłowie chcą także, aby deweloper miał obowiązek – najpóźniej na siedem dni przez podpisaniem umowy z klientem – przedstawienia mu prospektu informacyjnego. Dokument ten będzie się składał z dwóch części. Z pierwszej nabywcy dowiedzą się m.in., jaka jest sytuacja prawno-finansowa dewelopera. Natomiast druga część będzie opisywać konkretny lokal lub dom jednorodzinny. Tak więc znajdą się tam takie informacje, jak cena za m2 czy położenie budynku.