Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą nasze sądy będą bez dodatkowych barier przekazywały polskie orzeczenia i przejmowały zagraniczne, z państw UE, do wykonania w Polsce. W ten sposób zostaną wprowadzone do polskiego porządku prawnego decyzje ramowe 2008/909 i 2008/947.

Będzie prościej

Dziś przepisy procedury karnej stanowią, że w razie otrzymania wniosku państwa obcego o wykonanie kary więzienia lub środka polegającego na pozbawieniu wolności minister sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w kwestii dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania w Polsce. Potem nasz sąd określa kwalifikację prawną według polskiego prawa, karę i środek podlegający wykonaniu.

Po uchwaleniu zmiany będzie prościej, ponieważ implementowana decyzja przewiduje, że między państwami członkowskimi UE orzeczenie sądu obcego podlega wykonaniu bez orzekania o dopuszczalności jego przejęcia. Uproszczeniem stanie się też pomijanie w tego rodzaju procedurze resortu sprawiedliwości. Orzeczenia będą przekazywane między sądami. Poza tym, zgodnie z decyzją ramową, państwo członkowskie musi przyjąć wyrok do wykonania, jeżeli skazany jest jego obywatelem i ma w nim miejsce pobytu lub nawet wtedy, kiedy ma zostać do tego państwa wydalony. Ograniczono przy tym wymaganie dotyczące zgody skazanego. Nie jest ona konieczna, jeżeli ma on trafić do państwa, którego jest obywatelem, albo gdy ma w nim miejsce pobytu.

Warunkowe zawieszenie

Tak samo jest, gdy przestępca ma zostać do tego państwa wydalony, czy nawet wtedy, kiedy zbiegł stamtąd w obawie przed osądzeniem lub wykonaniem wyroku karnego.

Wykonaniu będą też mogły podlegać wyroki lub postanowienia określające warunki lub obowiązki wskazane wprost w decyzji ramowej i na tej podstawie nałożone na skazanego. Orzeczenie sądu polskiego lub obcego będzie podlegało wykonaniu w drugim państwie UE, jeżeli w okresie próby, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary lub przy warunkowym zwolnieniem sprawca będzie musiał, powiedzmy, stawiać się przed określonym organem, informować o zmianie miejsca pobytu lub pracy. Taka sama sytuacja zaistnieje, gdy nie będzie mógł przebywać w określonych środowiskach lub miejscach (np. na imprezach masowych), albo gdy nie będzie mu wolno kontaktować się z konkretnymi osobami, a także kiedy będzie miał obowiązek naprawienia szkody, poddania się leczeniu, albo dozorowi kuratora.

W razie ułaskawienia

Zostanie również usunięta luka dotycząca ustalania właściwości sądu rozpoznającego prośbę o ułaskawienie, gdy prośba dotyczy skazanego prawomocnym wyrokiem obcego państwa na karę, która została przejęta do wykonania w Polsce. Dziś nie ma bowiem przepisu określającego tę właściwość.

Niejako przy okazji zostaną uregulowane zasady współpracy prokuratury z organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi w transgranicznych sprawach karnych.