Zwiększenie roli Banku Gospodarstwa Krajowego w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada dokument, z którym we wtorek zapoznał się rząd. Przygotowany został przez zespół pod przewodnictwem szefa Komitetu Rady Ministrów.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, nadzorowany przez szefa Komitetu Rady Ministrów zespół z udziałem ministrów finansów, gospodarki, skarbu państwa oraz zarządu BGK, przeprowadził pogłębioną analizę działalności banku. Dotyczyła ona m.in. obsługiwanych przez BGK programów rządowych, efektywności prowadzonej działalności poręczeniowej oraz zadań BGK, jako banku z misją publiczną.

Dokument zawiera rekomendacje m.in. w sprawie instrumentów wspierających polski eksport, a także rządowego programu "Wspieranie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego".

W opracowaniu zaleca się zwiększenie roli Banku Gospodarstwa Krajowego w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz "modyfikację programu rządowego +Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego+".