Za nowelizacją Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary opowiedziało się 55 senatorów, 38 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Wprowadza m.in. zmiany w zakresie odpowiedzialności za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną - karane będzie rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie materiałów, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Nowela umożliwia także sądom uznanie w postępowaniu karnym orzeczeń, które zapadły w państwach członkowskich UE pod nieobecność oskarżonego (i analogicznie orzeczeń polskich w sądach państw UE). Ponadto wprowadza zmiany dotyczące zwalczania przejawów rasizmu i ksenofobii (implementuje zapisy unijnych dyrektyw).

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego pozwalają na wznowienie postępowania w sprawie karnej w sytuacji, gdy do oskarżonego nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia, w związku z czym sprawa została rozpoznana pod jego nieobecność, albo - gdy nie otrzymał odpisu orzeczenia i nie mógł wnieść odwołania.

Teraz nowela trafi do prezydenta.