W negocjacjach dotyczących tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów mogą brać udział nie tylko nadawcy, ale również artyści.
W ustalaniu tantiem przed zespołem arbitrów Komisji Prawa Autorskiego na równych zasadach będą brać udział także artyści i inni twórcy reprezentowani przez organizacje zbiorowo zarządzające ich prawami autorskimi.

W zgodzie z konstytucją

– Tabele zatwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów, mające charakter stawek minimalnych, tracą moc po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, czyli w najbliższych już tygodniach – wskazuje Jacek Świeca, radca prawny z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, ekspert BCC.
Zmiany w procedurze ustalania tantiem wprowadziła nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowe przepisy mają zastąpić dotychczasowe rozwiązania, które trybunał uznał za niekonstytucyjne.
– Wyrokiem jeszcze z 24 stycznia 2006 r. w sprawie sygn. akt SK 40/04 Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją przepis art. 108 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tłumaczy Jacek Świeca.
Stosownie do tego przepisu Komisja Prawa Autorskiego zatwierdzała lub odmawiała zatwierdzenia przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. Na jego podstawie wskazywała również właściwą organizację zbiorowego zarządzania.
– Najistotniejszym problemem dostrzeżonym przez Trybunał Konstytucyjny był brak możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu użytkowników praw autorskich lub pokrewnych, czyli grona szeroko rozumianych nadawców.
– Nie mieli oni prawa do występowania w tym postępowaniu w charakterze strony i choć często byli faktycznie dopuszczani, nie mieli żadnych uprawnień do uczestnictwa w procesie tworzenia tabel wynagrodzeń – dodaje Jacek Świeca.
Zdaniem zaś Trybunału prawidłowy projekt tabel wynagrodzeń to taki, który został sporządzony przy równoprawnym współudziale przedstawicieli wszystkich stron przyszłych potencjalnych umów.
Według nowych zasad postępowanie dotyczące zatwierdzenia tabel wynagrodzeń toczy się przed pięcioosobowym zespołem orzekającym arbitrów Komisji Prawa Autorskiego. Prawo do złożenia wniosku mają organizacje zbiorowego zarządzania, przy czym mogą one występować wspólnie.Na drodze negocjacji

– Uczestnikami postępowania są nie tylko organizacja składająca wniosek oraz inne chcące się przyłączyć, ale także organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń – podkreśla Jacek Świeca.

W ciągu 6 miesięcy

Z jednej więc strony występować będą organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zaś z drugiej strony zrzeszenia mediów publicznych i prywatnych. Nowe przepisy wprowadziły również termin sześciu miesięcy na zakończenie postępowania, chyba że wszyscy uczestnicy postępowania wyrażą zgodę na jego przedłużenie. Co więcej, każdy uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji, zarówno ze strony twórców, jak i nadawców, może złożyć wniosek o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia przez sąd tabeli wynagrodzeń w całości lub w części.
– Właściwym sądem dla tych wszystkich spraw jest, na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 3 lutego 2011 r., Sąd Okręgowy w Poznaniu – zaznacza Jacek Świeca.
Termin na złożenie wniosku upływa po 14 dniach od doręczenia uczestnikowi orzeczenia z uzasadnieniem.
Ważne!
Tabele wynagrodzeń twórców zatwierdzają arbitrzy z Komisji Prawa Autorskiego