Kierowca, który spowodował kolizję drogową i nie podda się kontrolnemu badaniu stanu zdrowia w celu ustalenia zdolności do kierowania pojazdem, utraci prawo jazdy.

Atak padaczkowy

Przyczyną kolizji była utrata przytomności. Świadkowie opisali, że kobieta miała atak drgawek połączony z utratą przytomności. Na wniosek komendy powiatowej policji starosta zobowiązał ją do poddania się kontrolnemu badaniu stanu zdrowia, aby ustalić zdolność do kierowania pojazdem. Jednak kobieta nie wykonała badań w wyznaczonym terminie. Konsekwencją była utrata prawa jazdy.

Decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze. W uzasadnieniu organ powołał się na art. 122 ust. 1 pkt 4 prawa o ruchu drogowym. Przepis ten określa warunki kierowania przez starostę kierowcy na badania w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Ma to miejsce m.in. w przypadkach, gdy istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego. Zarówno źródła informacji, jak i same przyczyny mogą być różne. W tej sprawie przesłanką był wniosek komendy powiatowej policji o wszczęciu postępowania, w którym opisano kolizję spowodowaną przez kobietę.

Oddalona skarga

Następnie sprawa na skutek skargi trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sędziowie oddalili skargę. Uznali, że działanie organów było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w razie niepoddania się badaniu lekarskiemu.

Cofnięcie uprawnień

Sędziowie wskazali też, że badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty, jeśli występuje wątpliwość co do jego stanu zdrowia. Niepoddanie się badaniom zobowiązuje organ do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Sędziowie uznali, że istniały podstawy do skierowania kobiety na badanie kontrolne. Kobieta powinna była zaskarżyć wydaną decyzję albo nałożony na nią obowiązek wykonać, jeżeli kwestionowała wątpliwości dotyczące jej stanu zdrowia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, sygn. akt II SA/Rz 1149/10