Ubezpieczenie od utraty dochodu stanowi dla adwokatów uzupełnienie świadczeń oferowanych przez ZUS w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby. 

W przeciwieństwie do zasiłku ubezpieczenie to ma pozwolić na utrzymanie poziomu życia sprzed wypadku lub choroby. Poszkodowany może liczyć na miesięczną wypłatę świadczenia do 80% zadeklarowanych miesięcznych dochodów netto jeśli nie będzie mógł czasowo wykonywać pracy. Świadczenie wypłacane jest opcjonalnie przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca choroby lub rekonwalescencji po wypadku. 

W przypadku trwałej całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczony otrzyma do pięciokrotności rocznego dochodu netto. Maksymalna wysokość świadczenia nie może jednak przekroczyć 5.000.000 zł. 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku wypadku. W takiej sytuacji wskazany we wniosku beneficjent otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 5-krotnego rocznego dochodu adwokata nie wyższe niż 5.000.000 zł.

Chętni adwokacie, którzy chcą zawrzeć umowy na preferencyjnych warunkach mogą się kontaktować się z pracownikami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia w okręgowych radach adwokackich.