Państwowa Komisja Wyborcza powinna zamieścić w internecie informacje o uprawnieniach przysługujących niepełnosprawnym wyborcom.
Niepełnosprawni wpisani do rejestru wyborców mają prawo do informacji o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i o obwodzie głosowania. Należy im się też wiedza, gdzie najbliżej ich miejsca zamieszkania jest lokal dostosowany do ich potrzeb. Chodzi o to, by mogli złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie. Takie zmiany wynikają z wchodzącej dziś w życie nowelizacji kodeksu wyborczego.
Wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy przekaże niepełnosprawnym informacje o warunkach i formach głosowania. Może to zrobić telefonicznie, e-mailem lub za pomocą wydruków przesyłanych zainteresowanemu. Wszystkie obwieszczenia wyborcze oraz wyniki głosowania w obwodach i okręgach muszą być umieszczane – zarówno w lokalach wyborczych, jak i poza nimi – w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na prośbę niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej ma obowiązek wytłumaczyć mu treść obwieszczeń wyborczych.
Niewidomi mogą głosować przy użyciu nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille’a. Powinni jednak zgłosić taki zamiar wójtowi nie później niż na 14 dni przed wyborami. Mogą to zrobić ustnie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Niepełnosprawny w znacznym lub umiarkowanym stopniu może udzielić pełnomocnictwa albo głosować korespondencyjnie. Niemożliwe jest natomiast głosowanie i przez pełnomocnika, i korespondencyjne w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, w akademikach, za granicą i na statkach morskich. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić do 21. dnia przez wyborami.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 147, poz. 881).