W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, która zobowiązuje gminy do zapewniania pomieszczeń tymczasowych dla osób, które po eksmisji nie mają prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.
Reklama

Za głosowało 264 posłów, przeciw - 1, wstrzymało się - 138 posłów.

Nowela ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. i wprowadzenia definicji tymczasowego pomieszczenia oraz rozszerzenia katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia.

Chodzi o sytuacje, w których gminy powinny wskazywać tymczasowe pomieszczenia osobom, w stosunku do których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamiennego (chodzi o ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych).

Jednak prawo do tymczasowego pomieszczenia nie będzie przysługiwać dłużnikowi, jeżeli z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego.

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje także w sytuacji, gdy dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy lub gdy dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.

Przeciwko niektórym zapisom projektu ustawy występowały samorządy, gdyż pierwotnie znalazł się w nim m.in. zapis, że gmina miałaby płacić odszkodowanie z tytułu niezapewnienia pomieszczenia tymczasowego właścicielowi lokalu, z którego ma nastąpić eksmisja.

"Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom gmin i postanowiliśmy zrezygnować z tego zapisu" - powiedział w środę PAP przed głosowaniem noweli poseł Stanisław Huskowski (PO).