Jest nowy wzór formularza zgłoszenia zainteresowania pracami legislacyjnymi. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zamieszczono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych.

Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu. Najważniejszą zmianą proponowaną w projekcie jest wprowadzenie możliwości składania zgłoszenia drogą elektroniczną. Osoba zainteresowana będzie to mogła zrobić, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało braki formalne, organ, do którego wniesiono zgłoszenie, wezwie do ich uzupełnienia. Zgłaszający będzie miał na to maksymalnie 7 dni, chyba że organ wyznaczy termin krótszy. W tym zakresie projekt rozporządzenia nie różni się od obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz.U. z 2006 r. nr 34, poz. 236).

Termin siedmiodniowy na uzupełnienie braków został skrytykowany przez Business Centre Club, które opiniowało projekt. Zdaniem BCC takie rozwiązanie jest nieuzasadnione, gdyż zgłaszający i tak musi na nowo wypełnić poprawnie formularz i ponownie dokonać zgłoszenia. Powinien więc móc to zrobić w dowolnym terminie. Poprawka nie została jednak uwzględniona przez projektodawcę, który uznał, że brak takiego terminu mógłby doprowadzić do wydłużenia procesu stanowienia prawa.

202 podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową są obecnie wpisane do rejestru prowadzonego przez MSWiA