Strażnicy miejscy będą mogli karać mandatami sprawców nowych wykroczeń, które wiążą się zakłóceniem porządku publicznego. Tak wynika z projektu zmian do rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Przygotował go minister spraw wewnętrznych i administracji.

Straże skuteczniej będą mogły walczyć z dzikimi targowiskami w uzdrowiskach.

– Prowadzenie handlu ulicznego zaburza zarówno ustalony w gminie porządek publiczny, jak też stanowi element nieuczciwej konkurencji – wskazuje resort w uzasadnieniu.

Zdaniem ministerstwa handlujący na ulicach miast, zwłaszcza uzdrowiskowych, sytuują swoje punkty niejednokrotnie w pobliżu alei turystycznych czy miejsc publicznego wypoczynku, co czyni te miejsca mniej atrakcyjne i pozbawia zakładanego wyglądu.

Strażnicy będą mogli też karać mandatami osoby wydobywające piasek z zamkniętych starych żwirowni czy wywożące piasek z lasu. Obecnie straże gminne mogą wręczać mandaty tylko tym, którzy wyrzucają na nienależący do nich grunt kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości. Mandat będą też mogli nakładać za naruszenie zakazów na terenie parku kulturowego lub jego części.

Upoważnienie do nakładania grzywien będzie wydawał strażnikom komendant straży gminnej albo właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.