Sędziowie są przeciw rządowym planom ws. zamrożenia waloryzacji ich płac oraz płac prokuratorów. Dlatego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" weźmie udział w protestach zapowiadanych już wcześniej przez prokuratorów na 11 lipca i 19 września.

Protest sędziów polegać ma na korzystaniu przez nich z urlopów na żądanie. Ponadto - jak głosi uchwała stowarzyszenia sędziów, przekazana w piątek PAP - "uwzględniając ewentualne przeszkody nie pozwalające na udział w rekomendowanej formie protestu, stowarzyszenie postuluje o zamanifestowanie poparcia poprzez powstrzymywanie się w tych dniach od czynności procesowych lub zarządzenie dwudziestominutowej przerwy w trakcie trwających posiedzeń sądowych".

Projekt budżetu państwa na 2012 r. rząd przyjął na początku maja. Zakłada on m.in. zamrożenie waloryzacji płac we wszystkich sektorach publicznych, oprócz pensji nauczycielskich. Zamrożone miałyby być więc także płace sędziów i prokuratorów. Tymczasem w 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Wysokość uposażeń prokuratorów z mocy ustawy jest powiązana z wysokością płac sędziowskich.

"Zapowiadane zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. poprzez wstrzymanie ich waloryzacji w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2011 r. stanowi powrót do stosowanych wcześniej rozwiązań, które w 2008 r. doprowadziły realną wysokość wynagrodzeń sędziów do poziomu najniższego od 1989 r." - wskazała "Iustitia" w wydanej uchwale. Sędziowie dodali, że ich stowarzyszenie także "sprzeciwia się wszelkim planom obniżania wynagrodzeń sędziów, takim jak odstąpienie od wypłacania trzynastej pensji oraz likwidacja stanu spoczynku bądź znaczne ograniczenie wynagrodzenia wypłacanego z tego tytułu".

Stowarzyszenie jest również przeciw rządowym planom nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt zmian jest obecnie na końcowym etapie prac legislacyjnych w Sejmie. "Uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie dodatkowo zwiększy wpływ polityków na sądy, zagrażając tym samym prawu każdego podmiotu do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd" - ocenia "Iustitia". Kontrowersje środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego budzi m.in. kwestia wprowadzenia systemu ocen oraz powierzenie obowiązków administracyjnych dyrektorom sądów, którzy byliby powoływani z grona specjalistów od zarządzania.

We wtorek protesty w dniach 11 lipca i 19 września zapowiedział Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, poparły go Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów "Ad Vocem" i Komitet Obrony Prokuratorów. Protest prokuratorów miałby polegać na korzystaniu przez śledczych z urlopów na żądanie i uczestniczeniu w akcji honorowego oddawania krwi. Ponadto prokuratorzy mogliby nie wyznaczać terminów czynności procesowych na 11 lipca.

Plany budżetowe odnośnie płac sędziów i prokuratorów spotkały się już z negatywną reakcją Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury. W połowie maja KRS uchwaliła, że jeśli wejdzie w życie ustawa zamrażająca waloryzację płac sędziów, to zostanie ona zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. KRP wobec rządowych planów wyraziła w maju "stanowczy sprzeciw".