Prawie dwie trzecie badanych (65 proc.) opowiada się przeciwko możliwości zawierania formalnych związków przez homoseksualistów. Co czwarty ankietowany (25 proc.) nie sprzeciwia się temu, a co dziesiąty (10 proc.) nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie.

Jak wynika z badania CBOS, kwestia formalizacji heteroseksualnych związków partnerskich nie budzi większych kontrowersji w społeczeństwie. Więcej niż cztery piąte respondentów (83 proc.) zaaprobowałoby możliwość zawierania formalnych związków partnerskich pomiędzy kobietą i mężczyzną. Przeciwny temu pomysłowi jest co dziesiąty ankietowany (10 proc.), a co czternasty (7 proc.) nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Spośród ogółu zwolenników legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich za stworzeniem takiej możliwości dla osób tej samej płci opowiada się nieco ponad jedna czwarta (29 proc.), natomiast blisko dwie trzecie (63 proc.) sprzeciwia się temu, w tym 42 proc. w sposób zdecydowany.

Poparcie dla legalizacji homoseksualnych związków partnerskich znacznie częściej deklarują przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla (47 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (43 proc.), mieszkańcy największych miast (40 proc.), osoby w ogóle niepraktykujące religijnie (38 proc.) i deklarujące lewicowe poglądy polityczne (38 proc.), a ponadto, respondenci o najwyższych dochodach per capita (37 proc.) i stosunkowo młodzi.

Natomiast sprzeciw wobec możliwości zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci wyrażają głównie osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu (91 proc.) i deklarujące prawicowe poglądy polityczne (77 proc.), a ze względu na status zawodowy głównie rolnicy (81 proc.) i renciści (75 proc.)

Aż 90 proc. ogółu badanych uważa, że osoby pozostające w stałym związku i niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do pochowania zmarłego partnera lub partnerki. Ponad cztery piąte (85 proc.) sądzi, że takim osobom powinno się stworzyć możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera lub partnerki i podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

Trzy czwarte respondentów (75 proc.) stwierdza, że osoby żyjące w związkach nieformalnych powinny mieć prawo objęcia partnera lub partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym. Podobny odsetek (72 proc.) stanowią zwolennicy możliwości dziedziczenia po zmarłym partnerze lub partnerce. Nieco tylko rzadziej Polacy opowiadają się za możliwością występowania o rentę rodzinną po zmarłych partnerach (67 proc.) oraz za prawem do wspólnego opodatkowania osób żyjących w stałych związkach niebędących małżeństwem (65 proc).

Badanie przeprowadzono w dniach 2-8 czerwca 2011 roku na liczącej 1164 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.