Wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na klatkach schodowych budynków, co jest zgodne ze statutem, spełnia wymóg formy pisemnej.
Sposób doręczenia zawiadomienia członków spółdzielni o walnym zgromadzeniu powinien określać statut. Ustawa zastrzega tylko zachowanie formy pisemnej. Marek A. wystąpił przeciwko jednej z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych o uchylenie uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu członków dotyczących wyboru członków rady nadzorczej. Twierdził, że zamierzał kandydować, ale zarząd nie zagwarantował mu takiej możliwości. Nie mógł dokonać zgłoszenia, bo był na to za krótki termin.

Ogłoszenie o walnym

Ogłoszenie o walnym wywieszono tylko na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na klatce schodowej, a powinno być, jego zdaniem, wysłane do każdego członka listem poleconym albo dostarczone za potwierdzeniem odbioru.
Sąd I instancji uwzględnił powództwo. Uznał, że naruszone zostały przepisy o zawiadamianiu członków o zwołaniu walnego. Artykuł 83 ust. 6 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze wprowadzony nowelizacją z 14 czerwca 2007 r. stanowi, że o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia lub jego pierwszej części. Sąd przepis ten zinterpretował zgodnie z żądaniem pozwu. Obowiązek wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni zawierał statut. A statut nie może zmieniać ustawy.
Spółdzielnia odwołała się, ale sąd II instancji apelację oddalił. Przepis ten wprowadzono po to, by podwyższyć standard zabezpieczenia praw członków. Za nowym rozwiązaniem opowiadają się zarówno doktryna, jak i orzecznictwo. Od tego wyroku spółdzielnia wniosła skargę kasacyjną. Zarzucała sądowi apelacyjnemu błędną interpretację art. 8 [3] ust. 6 przez dodanie wymogu dostarczenia zawiadomienia listem poleconym albo za poświadczeniem odbioru. Niezależnie od tego w dużych spółdzielniach pociągałoby to za sobą poważne koszty. Ustawa wymogu takiego nie zawiera. Natomiast forma pisemna została zachowana.

Orzecznictwo i doktryna

Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi apelacyjnemu. Podkreślił, że przepis mówi na piśmie, a oba sądy uznały, iż ma to być list polecony albo doręczenie za poświadczeniem odbioru i że takie stanowisko zajmuje doktryna i orzecznictwo. Tymczasem jest odwrotnie, art. 83 prawa spółdzielczego spotkał się z dezaprobatą. Sąd Najwyższy odniósł się krytycznie do tego rozwiązania w uchwale 7 sędziów III CZP 111/10. Przed nowelizacją sposób doręczania zawiadomienia regulowany był statutem. Ten skład SN uważa, że tak powinno zostać. Inna jest bowiem sytuacja małych i inna dużych spółdzielni. Trzeba więc dać im możliwość wyboru formy doręczenia.
SYGN. AKT V CSK 405/10