Nie czekając na wniosek wierzyciela lub dłużnika, sąd może z urzędu zmienić prawomocne postanowienie komornika, w którym ustalił on nadmierne wynagrodzenie za swoje czynności.
Sąd może zmienić wysokość ustalonych przez komornika opłat egzekucyjnych, gdy uzna, że zostały przez niego zawyżone. Może więc nawet ingerować z urzędu w treść prawomocnego postanowienia komornika z rewiru działającego przy tym sądzie. Uprawnienia takie przysługują mu w ramach sprawowanego nadzoru judykacyjnego nad działalnością komorników, a prawomocne postanowienia komornika ma prawo zmieniać na postawie art. 759 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia, które zmierzają do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usuwać zastrzeżone uchybienia.
Koszt egzekucji ustala komornik w postanowieniu wydanym na podstawie art. 770 k.p.c. Musi wówczas wykazać, na jakiej podstawie obliczał koszty, wymienić, z jakiego tytułu je pobrał (na przykład jakie wykonane czynności w związku z prowadzoną egzekucją z nich opłacił), i wskazać, jakie paragrafy taksy za czynności komorników przy tym uwzględnił. Jednakże nie wolno mu uwzględnić niektórych kosztów niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji, takich jak wydatki wierzyciela związane z utratą tytułu wykonawczego).