Przyjęty przez rząd projekt dotyczy nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy o kombatantach.

Obecnie pośmiertne mianowanie na wyższy stopień wojskowy jest możliwe za zasługi na rzecz obronności państwa wyłącznie w przypadku żołnierza w służbie czynnej, jeżeli jego śmierć miała związek z tą służbą.

Rząd proponuje, by w szczególnie uzasadnionych przypadkach można było pośmiertne mianować na wyższy stopień wojskowy osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie podlegały obowiązkowi służby wojskowej, a także byłych żołnierzy rezerwy. Chodzi o osoby zasłużone w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz szczególnie zasłużone w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Polski. Takie mianowanie będzie mogło nastąpić tylko raz.

Usprawnienie procesu udzielania pomocy pieniężnej najuboższym kombatantom

Przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o kombatantach oraz osobach represjonowanych mają usprawnić proces udzielania pomocy pieniężnej najuboższym kombatantom.

Obecnie każdy kombatant, osoba represjonowana, wdowa lub wdowiec po niej ubiegający się o pomoc pieniężną z Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych musi - oprócz wniosku i dokumentów potwierdzających ich trudną sytuację - dodatkowo przekazać do Urzędu zaświadczenie od kierownika ośrodka pomocy społecznej, z informacją o sytuacji rodzinnej i materialnej, a także zasadności przyznania pomocy.

W przypadku braku takiego stanowiska Urząd musi o nie wystąpić, co wydłuża postępowanie i wywołuje niezadowolenie w środowisku kombatanckim.

Rada Ministrów proponuje zwolnienie kombatantów z obowiązku przedkładania w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowiska kierownika ośrodka pomocy społecznej. Oznacza to powrót do zasad udzielania pomocy pieniężnej obowiązujących przed czerwcem 2007.