Senat jednogłośnie przyjął w czwartek projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podlega ministrowi pracy i polityki społecznej, a doraźna i okresowa pomoc pieniężna przyznawana jest przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

"Rozwiązanie takie w powszechnym odbiorze środowisk kombatanckich deprecjonuje status kombatanta, wiążąc zasługi walczących o suwerenność i niepodległość ojczyzny z zabezpieczeniem socjalnym, nie podkreślając natomiast szczególnego charakteru tej działalności" - napisano w uzasadnieniu projektu. Dlatego senatorowie postulują, by nadzór nad urzędem sprawował premier.

Projekt precyzuje kwestie dotyczące kryteriów i formy przyznawanej pomocy

Ponadto projekt precyzuje kwestie dotyczące kryteriów i formy przyznawanej pomocy. Propozycja Senatu jednoznacznie przesądza, że pomoc pieniężna może być przyznana kombatantowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych (przykładowe powody udzielenia pomocy wymieniono w projekcie).

Natomiast kryteria dochodowe, od których uzależnione jest przyznanie pomocy oraz maksymalne kwoty pomocy zapisane w projekcie są powtórzeniem obecnie obowiązujących zapisów rozporządzenia ministra pracy. Tryb przyznawania i wypłaty pomocy ma z kolei regulować rozporządzenie premiera.

Zdaniem senatorów projektowana ustawa uprości zasady przyznawania pomocy i przez to przyczyni się do efektywniejszej opieki nad weteranami walk o niepodległość, co jest obowiązkiem państwa zapisanym w konstytucji.

Senacki projekt pozytywnie zaopiniowały wszystkie organizacje kombatantów, które wzięły udział w konsultacjach.