Ubiegając się o pozwolenie na budowę czy decyzję o warunkach zabudowy, nie musimy osobiście stawić się w urzędzie. Wszelkie sprawy może za nas wykonać pełnomocnik. Nie musi to być jednak radca prawny czy adwokat. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego sprawę może również załatwić pełnoletnia osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona. Tymczasem w wielu przypadkach urzędnicy nie dopuszczają do udziału w postępowaniu osób posiadających ważne pełnomocnictwo.

– Gdy chciałem w imieniu brata uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków, to po przedłożeniu pełnomocnictwa urzędnik zażądał ode mnie dokumentu sporządzonego u notariusza – informuje pani Katarzyna z Warszawy. Takie postępowania jest niezgodne z procedurą. – Przepisy stanowią jasno, że pełnomocnikiem w postępowaniu przed organem administracji publicznej może być każda dorosła osoba – tłumaczy Borys Budka, radca prawny i radny Rady Miasta w Zabrzu. Dodaje, że samo pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i dołączone do akt w oryginale.

– Dodatkowo w sprawach mniejszej wagi nie jest konieczne specjalne upoważnienie, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny, a równocześnie nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony – wskazuje Łukasz Kuśmierczyk z Urzędu Miasta w Łukowie. W praktyce oznacza to, że urzędnik nie może nie dopuścić do udziału w postępowaniu prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Taką interpretację przepisów potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z 14 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (I SA/Ke 33/2008, LexPolonica nr 2134352) wskazał, że potwierdzeniem ustanowienia pełnomocnika jest złożenie dokumentu pełnomocnictwa. Z tym momentem pełnomocnik ma prawa i obowiązki procesowe strony. Co zatem zrobić, gdy urzędnik odmawia uznania pełnomocnictwa. – W przypadku samorządu warto złożyć skargę do kierownika urzędu czy rady gminy – radzi Borys Budka. Takie działanie powinno zmobilizować urzędnika do przestrzegania obowiązującego prawa.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).