Gdy strona powiadomi organ o ustanowieniu pełnomocnika, to jego obowiązkiem jest zapewnienie mu czynnego udziału w postępowaniu.
Ubiegając się o pozwolenie na budowę czy decyzję o warunkach zabudowy, nie musimy osobiście stawić się w urzędzie. Wszelkie sprawy może za nas wykonać pełnomocnik. Nie musi to być jednak radca prawny czy adwokat. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego sprawę może również załatwić pełnoletnia osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona. Tymczasem w wielu przypadkach urzędnicy nie dopuszczają do udziału w postępowaniu osób posiadających ważne pełnomocnictwo.
– Gdy chciałem w imieniu brata uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków, to po przedłożeniu pełnomocnictwa urzędnik zażądał ode mnie dokumentu sporządzonego u notariusza – informuje pani Katarzyna z Warszawy. Takie postępowania jest niezgodne z procedurą. – Przepisy stanowią jasno, że pełnomocnikiem w postępowaniu przed organem administracji publicznej może być każda dorosła osoba – tłumaczy Borys Budka, radca prawny i radny Rady Miasta w Zabrzu. Dodaje, że samo pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i dołączone do akt w oryginale.