Przyjęte przez Sejm zmiany do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze usuwają bariery administracyjne oraz zwiększają pewność inwestowania w gospodarkę złożami kopalin.

Jej przepisy rozszerzają listę przypadków, kiedy będzie można wydobywać kopaliny z własnej nieruchomości bez konieczności uzyskiwania koncesji i zezwoleń. Najważniejszym wyjątkiem jest możliwość wydobywania przez właściciela nieruchomości kruszywa na własne potrzeby. Takie wydobycie będzie możliwe, w przypadku gdy nie przekracza ono 10 m sześc. rocznie oraz jest dokonywane metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych. Doprecyzowano również warunki odmowy udzielenia koncesji oraz przeniesienie koncesji na inny podmiot. Będzie to mogło nastąpić, gdy takie przekazanie jest zgodne z interesem publicznym związanym z bezpieczeństwem państwa. Ustawodawca nałożył także na organy gminy obowiązek wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

Sejm przyjął także poprawkę Senatu, który dodał do ustawy katalog kar pieniężnych za naruszenie postanowień ustawy. Kary o charakterze administracyjnym będzie nakładał prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2012 roku.