Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego zostaną uprawnieni do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Będą mieć także prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia ścigane przez inspekcję drogową oraz kierowania do sądu wniosków o ukaranie przedsiębiorców i kierowców. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o trans- porcie drogowym, którą uchwalił Sejm. Zmianami zajmie się teraz Senat.

Inspektorzy będą mieć możliwość udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego oraz będą mogli wnosić odwołania od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania inspekcji drogowej.

Zmiany wymuszają przepisy wprowadzające od 1 lipca elektroniczny system poboru opłat za przejazd po autostradach i drogach krajowych oraz możliwość korzystania z foto- radarów przez inspektorów. Ponadto nowela podnosi z 10 tys. zł do 50 tys. zł karę za wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego bez koniecznego zezwolenia.