W ostatnim roku znacznie wzrosła ilość rozpatrywanych przez UOKiK spraw dotyczących fuzji i przejęć, które są coraz bardziej skomplikowane z uwagi na rosnący poziom koncentracji na wielu rynkach. UOKiK zapowiada istotne dla przedsiębiorców zmiany w procedurze uzyskiwania zgody prezesa UOKiK dla fuzji i przejęć. Proponuje się wprowadzenie powszechnie stosowanego w UE dwuetapowego postępowania, co powinno znacznie skrócić czas uzyskania zgody prezesa UOKiK na transakcje niemające wpływu ma konkurencję na danym rynku.

Podnieść efektywność

Dwuetapowa procedura może rzeczywiście znacznie podnieść efektywność pracy UOKiK i ułatwić postępowanie przedsiębiorcom dokonującym koncentracji. Obecnie ustawowy termin, w jakim UOKiK zobowiązany jest wydać decyzję w sprawach koncentracji, wynosi 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania (do terminu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na uzupełnienie wniosku przez strony).

Dwumiesięczny termin jest też zbyt długi dla rozpoznania tzw. technicznych zgłoszeń, dotyczących spraw, w których nie ma wątpliwości, że transakcja nie będzie miała znacznego wpływu na konkurencję. UOKiK już teraz wydaje decyzje w takich sprawach przed upływem ustawowego terminu. Jednocześnie 2 miesiące to dość krótki termin do rozpoznania spraw, w których wymagane jest szczegółowe zbadanie wpływu transakcji na warunki konkurencji na danym rynku. Wprowadzenie dwuetapowej procedury skróciłoby okres oczekiwania na decyzję UOKiK w sprawach niebudzących kontrowersji i dałoby urzędnikom więcej czasu na rozpoznanie bardziej skomplikowanych przypadków.

Zarówno Komisja Europejska, jak i większość państw UE rozpoznaje zgłoszenia koncentracji w dwuetapowej procedurze – pierwszy etap procedury trwa ok. 30 dni w większości państw UE. Jeśli w okresie wstępnego rozpoznania okaże się, że transakcja może znacznie ograniczyć konkurencję na danym rynku, organ wydaje decyzję o rozpoczęciu drugiego etapu procedury, który w różnych państwach UE trwa dodatkowo od 2 do 6 miesięcy.

Uproszczenie procedury

W kontekście zmian proceduralnych warte rozważenia byłoby także wprowadzenie uproszczonej procedury i formularza zgłoszenia dla transakcji, które w sposób oczywisty nie wywierają znacznego wpływu na konkurencję. Dla przykładu, nie wydaje się koniecznym przedstawienie dokładnych informacji na temat rynków właściwych, na których działają uczestnicy transakcji, oraz przedstawienie szeregu dokumentów, które można byłoby zastąpić oświadczeniem stron, w przypadku kiedy międzynarodowy fundusz inwestycyjny przejmuje kontrolę nad polską spółką działającą na zupełnie innym rynku niż inne spółki kontrolowane przez ten fundusz.

Możliwość złożenia uproszczonego zgłoszenia istnieje zarówno przed KE, jak i w wielu państwach UE, np. Dania wprowadziła uproszczoną procedurę i uproszczony formularz dla takich „technicznych” zgłoszeń pod koniec ubiegłego roku.

W ubiegłym roku UOKiK opublikował wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania koncentracji, które zawierają informacje na temat procedury i pokazują, w jaki sposób UKOiK interpretuje przepisy.

Większa transparentność

UOKiK planuje także stworzenie wytycznych dotyczących materialnych aspektów analizy przeprowadzonej w trakcie postępowań w sprawach koncentracji, w tym nadanie większego znaczenia ekonomicznej analizie wpływu transakcji na warunki konkurencji, a co za tym idzie, zmniejszenia nacisku na „formalistyczną” ocenę wpływu transakcji na rynek opartą o udział w rynku uczestników koncentracji. Wytyczne dotyczące oceny koncentracji zostały opublikowane w wielu jurysdykcjach, w których organy ochrony konkurencji mają długi dorobek w ocenie koncentracji – USA, Wielka Brytania, UE. Wydanie wytycznych w Polsce przyczyni się do zwiększenia transparentności oceny koncentracji przez UOKiK, pozwoli stronom na lepsze opracowanie zgłoszeń koncentracji, co w konsekwencji przyczyni się do usprawnienia procesu ich rozpatrywania.

Ważne!

Komisja Europejska, jak większość państw UE, rozpoznaje zgłoszenia koncentracji w dwuetapowej procedurze – pierwszy etap trwa przeważnie ok. 30 dni