Nowe zasady postępowania z autami odholowanymi na miejskie parkingi wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tymi przepisami pojazd usunięty z drogi jest umieszczany na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Decyzja sądu

O przepadku pojazdu orzeka sąd, a wniosek w tym przedmiocie musi złożyć starosta.

Szef powiatu musi to zrobić, jeżeli pojazd nie został odebrany przez osobę uprawnioną w terminie trzech miesięcy od dnia usunięcia. Wcześniej jednak właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do jego posiadania powinni otrzymać powiadomienie zawierające pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. W takiej sytuacji starosta może wystąpić z wnioskiem do sądu nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

Jak podkreśla Piotr Zgorzelski, starosta płocki, w przypadku pojazdów usuniętych z drogi ich stan techniczny często wskazuje, że jego naprawa jest nieekonomiczna lub też nie uzyskają pozytywnego wyniku badania technicznego.

– Postępowanie zgodnie z procedurami wskazanymi w przepisach – w formie licytacji publicznej wraku – pozbawi powiat dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Piotr Zgorzelski.

Wysokie koszty

Przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dodatkowo zobowiązują starostów w przypadku niezbycia aut w określonym trybie do sprzedania ich jednostkom prowadzącym skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych.

– Takie zasady są sprzeczne z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która zobowiązuje właściciela pojazdu wycofanego z eksploatacji do przekazania go bezpłatnie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów – wskazuje Piotr Zgorzelski.

Propozycje zmian

W ocenie starostów należy poprawić finansowa-nie nowych obowiązków. W tym celu trzeba przede wszystkim umożliwić powiatom przekazywanie wraków do stacji demontażu, jak również doprecyzować wymagania techniczne, których niespełnienie spowoduje uznanie pojazdów za wycofane z eksploatacji. Konieczne jest także zwolnienie powiatów z obowiązkowego ubezpieczania samochodów, których stali się właścicielami na podstawie orzeczenia sądu. Obecnie brak polisy może skończyć się karą finansową dla samorządu.

Orzekanie przepadku

W sprawach o przepadek pojazdu sąd bada, czy:

● usunięcie pojazdu było zasadne,

● w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru dołożono należytej staranności,

● orzeczenie przepadku nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podstawa prawna

Ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 1018).