Prawdopodobnie decyzję w tej sprawie RPO podejmie 10 czerwca, kiedy przedstawi Sejmowi sprawozdanie z działalności Rzecznika w roku 2010. Wcześniej Lipowicz chce spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie.

Jak powiedziała Lipowicz, sytuacja finansowa biura nie pozwala na wizytację więzień, zakładów psychiatrycznych i domów pomocy społecznej. Obecnie zajmują się tym cztery osoby, zatrudnione do wypełniania innych obowiązków. Tymczasem, aby wizytacje przebiegały sprawnie potrzeba co najmniej zespołu dwunastoosobowego, w tym wysokiej klasy specjalistów.

Więzienia są wizytowane w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji. W Polsce istnieje on od 2008 roku, realizację jego zadań powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W jego ramach zespoły składające się z pracowników biura RPO i ekspertów odwiedziły ponad 80 tego typu instytucji: więzień, ośrodków wychowawczych, szpitali psychiatrycznych, a także ośrodków dla cudzoziemców i innych placówek.

Mechanizm został ustanowiony na podstawie ratyfikowanego przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Celem działań jest poprawa stanu przestrzegania praw człowieka.