Wiadomości o komorniczych licytacjach nieruchomości będą zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Dziś Senat zajmie się nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która przewiduje poszerzenie katalogu form, w jakich podawana będzie do publicznej wiadomości informacja o licytacji komorniczej nieruchomości. Chodzi o art. 955 par. 1, który obecnie stanowi, że obwieszczenie o licytacji dotyczącej nieruchomości komornik powinien ogłosić publicznie co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona, i w lokalu organu gminy, w której granicach leży nieruchomość, oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Nowela zakłada natomiast, że ogłoszenie o publicznej licytacji nieruchomości zamieszczane będzie również na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W uzasadnieniu podkreślono, że takie rozwiązanie zapewni dostęp do informacji jak najszerszemu gronu osób, które są zainteresowane zakupem. Ustawodawca zakłada, że taka zmiana procedury cywilnej może się przełożyć na liczbę uczestników licytacji. A co za tym idzie na uzyskiwane w ramach tych licytacji ceny za nieruchomości. Skutkiem powyższego, w opinii projektodawców, będzie zaspokojenie wierzycieli właściciela licytowanej nieruchomości w większym stopniu niż dotychczas.
Jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.