Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Mogą ją wnieść na piśmie lub ustnie do protokołu dłużnik, wierzyciel lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności komornika. Wniesiona na piśmie skarga powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Trzeba w niej określić zaskarżoną czynność, a także domagać się zmiany, uchylenia albo dokonania przez komornika konkretnej czynności.
Przeciwko Janowi K. została wszczęta egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie płacił je w terminie i we wskazanej przez sąd wysokości. Chce wnieść skargę przeciwko komornikowi, ponieważ ten obciążył go kosztami postępowania.

Wniesienie skargi