Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Mogą ją wnieść na piśmie lub ustnie do protokołu dłużnik, wierzyciel lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności komornika. Wniesiona na piśmie skarga powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Trzeba w niej określić zaskarżoną czynność, a także domagać się zmiany, uchylenia albo dokonania przez komornika konkretnej czynności.
Przeciwko Janowi K. została wszczęta egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie płacił je w terminie i we wskazanej przez sąd wysokości. Chce wnieść skargę przeciwko komornikowi, ponieważ ten obciążył go kosztami postępowania.

Wniesienie skargi

Skargę wnosi osoba, która uważa, że działalność komornika w toku postępowania jest wadliwa. Może domagać się w niej nawet zawieszenia postępowania w całości albo w części, lub uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych. Nie może tylko domagać się uchylenia zajęcia.
– Na przykład Jan K., przeciwko któremu została wszczęta egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie płacił je w terminie i we wskazanej przez sąd wysokości, może w skardze zakwestionować tylko obciążenie go kosztami przez komornika, natomiast nie może skarżyć się na prowadzenie postępowania egzekucyjnego – wyjaśnia adwokat Ewa Zalęga z Kancelarii Zalęga i Partnerzy.
Dodaje, że komornik miał obowiązek je rozpocząć na wniosek wierzycielki. Natomiast po udowodnieniu przez dłużnika, że nie zalegał z płatnościami, a wręcz przeciwnie regulował je w terminie i w należytej wysokości, komornik powinien obciążyć kosztami wnioskodawczynię.
Gdy skarga na czynności komornika ma braki formalne, które uniemożliwiają nadanie jej biegu, przewodniczący powinien wezwać skarżącego do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni od doręczenia wezwania. W przeciwnym razie zostanie uznana za bezskuteczną.

Różne terminy

Termin na wniesienie skargi zależy od tego, jakie okoliczności zadecydowały o sporządzeniu jej. W ciągu tygodnia trzeba ją wnieść wówczas gdy przy kwestionowanej czynności komornika była obecna strona lub została o tym terminie powiadomiona. Natomiast w innych wypadkach termin na wniesienie skargi liczy się od zawiadomienia jej o dokonanych czynnościach. Tak samo liczy się termin dla osoby, której prawo zostało przez czynności komornik naruszone albo zagrożone. Natomiast w razie braku zawiadomienia liczy się od dnia, w którym czynność powinna zostać dokonana.
Gdy sąd otrzyma skargę, to odpis jej prześle komornikowi, który powinien uzasadnić zaskarżoną czynność bądź przyczyny, z powodu których jej nie wykonał, a następnie wraz z aktami przekazać do sądu. Komornik ma prawo uwzględnić skargę w całości i wówczas nie przekazuje akt, tylko o swojej decyzji zawiadamia sąd i skarżącego i winne osoby, których dotyczy uwzględnienie skargi.
Gdy komornik samodzielnie nie uchyli się od skutków swojej czynności, to wówczas sąd powinien w ciągu tygodnia rozpoznać skargę. Taki sam termin ma sąd na rozpoznanie ponownie wniesionej skargi po uzupełnieniu braków przez stronę. Wniesienie skargi nie wstrzymuje jednak postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Jednak rozpoznając ją sąd ma prawo zawiesić postępowanie albo wstrzymać wykonywanie czynności. W każdym przypadku może zawiesić na wniosek wierzyciela, natomiast na wniosek dłużnika zrobi to wówczas, gdy zachodzą dodatkowe okoliczności. Sąd może też ograniczyć egzekucję bądź wstrzymać czynności komornika.
PRZYKŁAD
Sąd może nie uwzględnić wniosku dłużnika o zawieszenie egzekucji
Tylko w następujących okolicznościach sąd zawiesza postępowanie egzekucyjne na wniosek dłużnika: gdy sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego (ponieważ uchylono albo zmieniono orzeczenie opatrzne klauzulą natychmiastowej wykonalności, względnie uchylono postanowienie o nadaniu wyrokowi tytułu natychmiastowej wykonalności), albo wstrzymał wykonanie tego tytułu, bądź dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia go od egzekucji.
Podstawa prawna
Art 767, 7672, 820 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).