Powód ma prawo wycofać pozew. Bez zezwolenia pozwanego może to zrobić do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast aż do wydania wyroku cofnięcie jest możliwe wówczas, gdy łączy się z tym zrzeczenie się roszczenia przez powoda.
Pozew opłaca się wycofać wówczas, gdy powód ma pewność, że jego roszczenie zostanie spełnione bez konieczności przeprowadzenia postępowania w sądzie. Cofnięcie oznacza rezygnację powoda z prowadzenia procesu, który rozpoczął się na skutek wniesienia pozwu.
Na podjęcie decyzji o cofnięciu pozwu może mieć wpływ treść odpowiedzi na pozew lub wymiana pism przygotowawczych, jaka nastąpi między stronami jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy.
– Wysokość kwoty, jaką powód otrzyma z tytułu zwrotu uiszczonego wpisu, zależy od tego, kiedy nastąpiło cofnięcie pozwu – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Gdy pozew został wycofany zanim jeszcze sąd wysłał go stronie pozwanej, to sąd z urzędu zwróci powodowi cały wpłacony wpis. Połowę kwoty otrzyma wówczas, gdy wycofał pozew później, ale jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Pieniądze sąd wypłaci mu z urzędu, więc nie musi składać wniosku w tej sprawie.
– Cofnięcie pozwu w dalszym toku postępowania nie daje podstaw do odzyskania nawet części zwrotu wpisu – wyjaśnia Wojciech Biernacki.
Pozew może zostać cofnięty w ciągu całego postępowania, a nawet w postępowaniu kasacyjnym.
Można cofnąć cały pozew i wówczas nastąpi umorzenie całego postępowania, lub jego części. W takim przypadku sąd umorzy tylko tę część żądaną przez powoda, a pozostałą rozpatrzy. W ten sposób zakres powództwa zostanie ograniczony.
Gdy powód cofnie pozew poza rozprawą, przewodniczący zawiadomi o tym pozwanego, który w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przyznanie kosztów.
Cofnięcie pozwu może zależeć także od zgody pozwanego. W takiej sytuacji powinien on złożyć oświadczenie o tym, że jej nie wyraża. Jeśli pozwany tego nie zrobi, przyjmuje się, że zgodził się na cofnięcie pozwu.
Sąd jest związany cofnięciem pozwu i zrzeczeniem się roszczenia przez powoda. Jednak sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne, gdy okoliczności sprawy wskazują, że są to czynności sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub zmierzają do obejścia prawa.
Ważne!
Po rozpoczęciu rozprawy cofnięcie pozwu zależy od zgody pozwanego. Może on nie chcieć umorzenia postępowania, ponieważ nie gwarantuje mu to definitywnego zakończenia sporu i nie wyklucza ponownego wniesienia pozwu w tej samej sprawie. Gdy jednak, cofając pozew, powód zrzeknie się dochodzonego roszczenia, to wtedy zgoda powoda nie jest potrzebna
Podstawa prawna
Art. 203 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).