Przedsiębiorca może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością – przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którym zajmował się wczoraj rząd. Jednoosobowe przedsiębiorstwo stanie się spółką przekształconą już w chwili wpisu jej do rejestru, natomiast sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna z dniem przekształcenia zostanie wspólnikiem tej nowej firmy.

Aby dokonać przekształcenia, przedsiębiorca musi dokonać następujących czynności:

● sporządzić w formie aktu notarialnego plan przekształcenia przedsiębiorcy, w planie powinna zostać ustalona wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego,

● złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o swoim przekształceniu i określić w nim typ spółki, w jaką zostanie przekształcony, wysokość kapitału zakładowego, nazwiska i imiona członków zarządu,

● powołać członków zarządu spółki przekształconej,

● podpisać akt założycielski (statut) spółki przekształconej.

Po dokonaniu formalności właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśli przekształconego w spółkę przedsiębiorcę z ewidencji działalności gospodarczej. Informację o tym przekształceniu otrzyma on z sądu rejestrowego, który prześle mu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia.

Spółka kapitałowa, która powstanie na skutek przekształcenia, będzie miała wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

– Jest to tzw. sukcesja uniwersalna, która oznacza, że spółka przekształcona będzie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które otrzymał przedsiębiorca, zanim przystąpił do przekształcania się, pod warunkiem że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi będzie stanowiła inaczej – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.