Wyrok został wydany po rozpoznaniu przez trybunał skargi konstytucyjnej złożonej przez kobietę, która zakwestionowała art. 400 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten nie dopuszcza wniesienia skargi o wznowienie postępowania od wyroku rozwodowego, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu nowy związek małżeński. Zdaniem kobiety pozbawiło ją to możliwości dochodzenia alimentów od byłego małżonka, które jej przysługują na wypadek rozwodu.

Trybunał uznał, że kwestionowany przepis w zakresie, w jakim zawarcie kolejnego małżeństwa przez jedną ze stron postępowania o wznowienie od wyroku orzekającego rozwód uniemożliwia prowadzenie tego postępowania, nie narusza konstytucyjnego prawa do sądu. Przepis ten ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których wskutek uchylenia prawomocnego wyroku jedna osoba pozostawałaby w dwóch ważnych związkach małżeńskich. Jest kompromisem pomiędzy prawem do sądu a ochroną małżeństwa.

Zdanie odrębne zgłosił sędzia Marek Kotlinowski.