Czytelniczka pracuje w jednym z urzędów gminy.

– Jakie wymagania dla gmin przewidziano w przepisach znowelizowanej ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – pyta pani Joanna z województwa małopolskiego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej, oznaczone literami „A”, „B” i „C”:

Strefa „A”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65 proc., obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty.

W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się m.in. budowy zakładów przemysłowych, stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, autostrad i dróg ekspresowych. W strefie tej zabrania się również uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału. W strefie „A” zabrania się również prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę. Zabronione jest również organizowanie rajdów samochodowych i motorowych, a także organizowanie imprez masowych zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych.

Gmina, która na podstawie decyzji ministra zdrowia uzyska potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na swoim obszarze, sporządzi i uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w terminie do 2 lat od dnia otrzymania tej decyzji.

Znowelizowana ustawa została podpisana przez prezydenta.

Ważne!

Gmina, która w dniu wejścia w życie ustawy ma status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, sporządzi i uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Podstawa

Art. 1 i 7 ustawy z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.