Uchwała rady gminy w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa została unieważniona przez wojewodę świętokrzyskiego. Uchwała została wydana z naruszeniem prawa. Chodziło o złamanie zasad sporządzenia zmiany planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzenia. Wojewoda uznał, że zmiana planu miejscowego jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty zmianą planu przeznaczono pod tereny zabudowy jednorodzinnej, drogi oraz w niewielkiej części pod teren doliny cieku wodnego. Natomiast w studium obszar ten przeznaczono pod tereny otwarte upraw polowych, w niewielkiej części pod tereny pozostałych dolin rzecznych.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda wskazał na art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jego treścią naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzenia powoduje nieważność uchwały.

Wojewoda stwierdził, że uchwała narusza art. 9 ust. 4 oraz art. 15 i art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chodzi o brak zgodności zmiany planu miejscowego z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Artykuł 9 ust. 4 tej ustawy stanowi, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzeniu planów miejscowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy wójt sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z zapisami studium. Natomiast art. 17 ust. 4 stanowi, że wójt sporządza projekt planu miejscowego, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Poza tym organ nadzoru stwierdził, że gmina dopuściła się również istotnych naruszeń w zakresie trybu sporządzenia zmiany planu miejscowego. Chodzi o art. 17 pkt. 6 lit. c) ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z jego treścią wójt uzyskuje opinię o projekcie planu regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Projekt zmiany planu miejscowego nie został zaopiniowany i uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego, sygn. IG.III.4130.28.2011