Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy radnego jest konieczna, gdy zwolnienia dokonuje pracodawca.
W spółce pracuje osoba, która w zeszłorocznych wyborach samorządowych uzyskała mandat radnego rady gminy. Chce ona rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, gdyż znalazła lepiej płatną pracę.
– Czy w takim przypadku spółka musi uzyskać zgodę rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy – pyta pani Renata z Zamościa.
Nie. Wyrażenie przez radę gminy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym dotyczy tylko tych sytuacji, gdy inicjatywa zwolnienia pracownika wychodzi od pracodawcy i pracodawca zatrudniający radnego chce rozwiązać stosunek pracy w drodze swego jednostronnego oświadczenia woli.
Obejmuje to zatem wypadki rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę lub rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przyjmuje się, że zgoda rady gminy wymagana jest także na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego, gdyż w konsekwencji może ono prowadzić do rozwiązania umowy (por. wyroki SN z 14 lutego 2001 r., I PKN 250/00, OSNP 2002/21/524 oraz z 2 września 2003 r., I PK 338/02, OSNP 2004/17/301). Nie ma natomiast potrzeby wyrażania zgody przez radę, gdy oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku pracy lub rozwiązaniu go bez wypowiedzenia składa pracownik. Taka zgoda nie jest również potrzebna, gdy stosunek pracy ma zostać rozwiązany za porozumieniem stron.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).