Outsourcing bankowy polega na powierzaniu czynności bankowych podmiotom zewnętrznym, nienależącym do ich struktury organizacyjnej. Zmiana przepisów zaakceptowana wczoraj przez rząd powinna – zdaniem projektodawców – wpłynąć również na większą dostępność kredytów i pożyczek dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Zaplanowano, że możliwe będzie powierzanie czynności bankowych również przedsiębiorcom osobom fizycznym, działającym w spółkach cywilnych. Ma przy tym zostać poszerzony ustawowy katalog czynności, które wykonywaliby także zagraniczni przedsiębiorcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Tu pewne ograniczenie stanowi tylko założenie, że powierzone czynności będą wykonywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kolejne ułatwienie dla banków ma polegać na zastąpieniu obowiązku zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu wymaganiem prowadzenia przez bank ewidencji tego rodzaju umów. Dotychczasowa praktyka nie ujawniła bowiem – według KNF – wymiernych korzyści wynikających z obowiązku zawiadamiania nadzoru o zamiarze zawarcia, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy outsourcingu.

Co więcej, usługi bankowe będą mogły być świadczone przez przedsiębiorców niebędących bankami na podstawie dowolnych umów, a nie tylko agencyjnych (jak do tej pory), uregulowanych w kodeksie cywilnym. Tym samym zasady kooperacji i wzorce umów zapewne skonstruują same banki. Co gorsza, umowa będzie mogła zostać zawarta również na podstawie prawa obcego, a tym samym ewentualne spory będą mogły zostać poddane jurysdykcji sądów obcych. Tym samym sensowne byłoby – zdaniem Ewy Ilnickiej, radcy prawnego, prowadzącej indywidualną kancelarię w Warszawie – zapewnienie w ustawie możliwości dochodzenia roszczeń przez klientów (i konsumentów, i przedsiębiorców).

A trzeba pamiętać, że outsourcing obejmuje pośrednictwo w zakresie czynności bankowych polegające na: zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych, zawieraniu umów kredytu i pożyczek, także z przedsiębiorcami, oraz windykowaniu i negocjowaniu restrukturyzacji należności dłużników. Może też dotyczyć niszczenia archiwalnych akt. Z tego powodu zmiana może rodzić pewne niebezpieczeństwa. I to nie tylko z powodu poszerzenia katalogu czynności, które mogą być powierzane przez banki, lecz także dlatego, że dla klientów instytucji finansowych ważne jest zachowanie tajemnicy bankowej. Tymczasem nie doprecyzowano przepisów mówiących o nadzorze nad jej przestrzeganiem i odpowiedzialności za jej ujawnienie przez przedsiębiorców niebędących bankami – wskazuje mecenas Ewa Ilnicka.

75,9 proc. banków komercyjnych w Polsce korzysta z outsourcingu