Wyrok zagranicznego sądu przyznający alimenty po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez polski sąd będzie od razu wykonywany na terytorium Polski. Nie trzeba będzie przeprowadzać odrębnej procedury. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, którym dziś zajmie się Rada Ministrów.

Projektowane przepisy przewidują, że orzeczenia alimentacyjne wydane w jednym państwie członkowskim UE będą wykonywane w pozostałych niemal automatycznie, bez potrzeby przeprowadzenia odrębnej procedury. Wystarczy, że polski sąd nada zagranicznemu wyrokowi klauzulę wykonalności. Klauzulę nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Ponadto, jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, polscy wierzyciele dochodzący za granicą roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci w wieku do 21 lat uzyskają tam prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Wyznaczone przez każde z państw członkowskich UE organy administracyjne ułatwią wierzycielom uzyskiwanie informacji niezbędnych do skutecznego dochodzenia ich praw. Pomogą więc np. zdobyć dane dotyczące miejsca zamieszkania dłużnika, czy informacje o jego dochodach.