Do specustawy Euro 2012 trzeba wprowadzić zakaz eksmisji mieszkańców budynków znajdujących się na nieruchomościach przejmowanych na rzecz podmiotów publicznych, w sytuacji gdy osoby te nie mają zapewnionych innych lokali – uważa rzecznik praw obywatelskich. Obecne regulacje bowiem naruszają konstytucję. Dlatego też RPO wystąpił do ministra infrastruktury o podjęcie stosowanych prac legislacyjnych. Resort analizuje stawiane zarzuty.

RPO zwraca także uwagę na problem wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje związane z Euro 2012 bez jednoczesnego przyznawania odszkodowania. Specustawa o Euro 2012 i inne akty z nią powiązane jako zasadę przyjmują oddzielne rozstrzyganie o wywłaszczeniu nieruchomości i o odszkodowaniu za te nieruchomości. Zdaniem RPO rozstrzyganie o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości dopiero po zakończeniu postępowania w przedmiocie ich przejęcia rodzi niebezpieczeństwo znacznego odłożenia w czasie momentu przyznania odszkodowania. Duża liczba skarg na przewlekłość tych postępowań wskazuje, że obawy te nie są bezpodstawne. W opinii rzecznika najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby rozstrzyganie o odszkodowaniu za przejęte nieruchomości już w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji infrastrukturalnej. Natomiast w przypadku nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności wypłata odszkodowania powinna następować przed upływem terminu objęcia nieruchomości w posiadanie przez wykonawcę inwestycji.