Jan P. jest właścicielem nieruchomości na przedmieściach stolicy. Dlatego musi zapewnić utrzymanie czystości i porządku na swojej posesji i w tym celu powinien wyposażyć ją w urządzenia służące do zbierania odpadów.
Aby wywiązać się z obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, właściciel musi wyposażyć ją w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Nieruchomość powinien przyłączyć do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Nie jest to konieczne wówczas, gdy została już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.