Jan P. jest właścicielem nieruchomości na przedmieściach stolicy. Dlatego musi zapewnić utrzymanie czystości i porządku na swojej posesji i w tym celu powinien wyposażyć ją w urządzenia służące do zbierania odpadów.
Aby wywiązać się z obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, właściciel musi wyposażyć ją w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Nieruchomość powinien przyłączyć do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Nie jest to konieczne wówczas, gdy została już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
W razie braku sieci właściciel ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Oprócz tego zbiera powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne i gromadzi nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, a następnie pozbywa się ich.

Co obciąża właścicieli

Obowiązki właściciela rozciągają się też na utrzymanie porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Powinien z niego uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia.
– Chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, która służy dla ruchu pieszego i znajduje się bezpośrednio przy granicy nieruchomości – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Natomiast właściciel nie musi sprzątać tej części chodnika, która została przeznaczona na płatny postój lub parkowanie samochodów – dodaje Wojciech Biernacki.
Właściciel musi udokumentować, że pozbywa się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, które zebrał na terenie swojej nieruchomości, na przykład powinien przedstawić umowę i dowód opłaty dla firmy, która wykonuje te usługi. Jest to zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorca mający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Odbiór zorganizuje gmina

Gdy właściciel sam nie zawrze umowy z odbiorcą odpadów, to wówczas odbiór ich oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych zorganizuje gmina. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyda wówczas z urzędu decyzję i ustali w niej obowiązek uiszczania opłat przez tego właściciela za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wysokość opłat zostanie ustalona przy zastosowaniu stawek, jakie określiła w uchwale rada gminy. Stawki mogą być zróżnicowane w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze i odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
W decyzji zostanie też wskazany termin uiszczania opłat oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników do opróżniania. Wójt, burmistrz i prezydent miasta wydają taką na rok i opatrują ją rygorem natychmiastowej wykonalności. Natomiast z urzędu może zostać przedłużona na kolejny okres, gdy właściciel nieruchomości nie przedstawi umowy, którą sam zawarł z odbiorcą odpadów. Umowę powinien przedstawić na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji. Natomiast termin wykonywania usług w niej wskazany nie może być późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.
PRZYKŁAD
Rada gminy może przejąć obowiązki związane z utrzymaniem czystości
Zanim rada gminy przejmie obowiązki, powinna przeprowadzić referendum gminne w tej sprawie. Następnie ustali zryczałtowaną opłatę pobieraną od właścicieli nieruchomości za okresowe pozbywanie się określonej ilości określonego rodzaju odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. Jej wysokość zależy od faktycznych kosztów, które ponosi gmina za zorganizowanie i funkcjonowanie systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Niższe stawki może zastosować wówczas, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Rada gminy określa też termin uiszczania opłat. W stosunku do właścicieli, którzy nie zapłacą w wyznaczonym terminie, zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji.