Rada Ministrów przyjęła 24 z 95 projektów ustaw ze swojego planu. Rząd wykonał prace legislacyjne na to półrocze w 25 procentach. Z 36 priorytetowych zmian Rada Ministrów przyjęła tylko 12 projektów.
W kwietniu rząd przyjął w sumie osiem projektów ustaw, w tym tylko sześć, które były w planie prac Rady Ministrów na to półrocze. Z 95 projektów zaplanowanych w pracach na pierwsze sześć miesięcy 2011 roku rząd przyjął 24 projekty ustaw. Tym samym plan legislacyjny na to półrocze został wykonany, jak do tej pory, tylko w 25 procentach.
W jednej trzeciej rząd wykonał swoje priorytetowe prace. Spośród 36 projektów o takim szczególnym znaczeniu, nad którymi prace miały przebiegać najszybciej, Rada Ministrów przyjęła 12. W kwietniu rząd zaakceptował dwa takie priorytetowe projekty zmian prawa.

Skromne priorytety

Ze zmian priorytetowych rząd przyjął w kwietniu projekt nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw, który przedłożył minister finansów. Proponowane zmiany dotyczą m.in. odejścia od nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w drodze decyzji administracyjnej.
Drugą taką zmianą o charakterze szczególnym był projekt o przeciwdziałaniu narkomanii. Propozycja Ministerstwa Zdrowia określa, że w aptece jednorazowo będzie można kupić lek zawierający do 720 mg pseudoefedryny w postaci soli. Oznacza to ograniczenie dostępności do produktów leczniczych, wydawanych bez recepty, zawierających ten składnik. Tym samym ograniczona zostanie sprzedaż takich leków jak sudafed czy akatar, które w swoim składzie mają pseudoefedrynę. Celem ministerstwa jest ograniczenie hurtowego nabywania takich produktów leczniczych, które w dużych ilościach mogą być użyte jako środek odurzający.

Co przyjął rząd

Oprócz zmian priorytetowych rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt zakłada, że rejestr EMAS będzie prowadzony przez generalnego dyrektora ochrony środowiska, a nie regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest funkcjonującym w Unii Europejskiej narzędziem zarządzania przeznaczonym dla różnych organizacji, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
Na rząd trafił też projekt ustawy o usługach płatniczych, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z propozycjami na rynek usług finansowych wejdą nowi dostawcy usług – instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych.
Rada Ministrów przyjęła też projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Określa on, że na stacji benzynowej w widocznym i dostępnym dla kierowców miejscu musi widnieć informacja o tym, ile biokomponentów jest w tankowanym paliwie. Za brak takich informacji właścicielom stacji paliw będą groziły grzywny.
Wśród planowanych projektów na to półrocze rząd przyjął też nowelizację ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ogranicza on członkom zarządu i pracownikom wysokiego szczebla kierowniczego Polskich Linii Kolejowych możliwość pracy dla PKP czy innych przewoźników.
Spoza planu rząd przyjął projekt noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który reguluje kwestię poruszania się po drogach pojazdów ponadnormatywnych, czyli takich, które są cięższe niż dopuszczone na drogach limity wagi pojazdów. Drugą pozaplanową zmianą jest projekt ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Czego zabrakło

Z samych priorytetowych zmian na posiedzenie rządu nie trafił jak do tej pory projekt ustawy i konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Zmiana ta miała być przyjęta jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Dotyczy ona m.in. stworzenia warunków do inwestycji w infrastrukturę szerokopasmowego internetu. Podobnie jest z priorytetowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody czy też projektem zupełnie nowej ustawy i dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, który ma umożliwić m.in. objęcie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeń medycyny pracy.
Prace legislacyjne rządu komentują laureaci nagrody „DGP” Złote Paragrafy
Rząd zwiększa szansę na korzystanie z usług różnych przewoźników

Andrzej Michałowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Rząd przyjął w kwietniu projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Zgodnie z nim zarządca infrastruktury kolejowej ma być niezależny od przewoźników i udostępniać tory na niedyskryminacyjnych zasadach. Cel słuszny, ale czy do zrealizowania wyłącznie za pomocą klauzuli o udostępnianiu, zakazie łączenia stanowisk w organach zarządcy i przewoźników oraz postępowań kwalifikacyjnych do zarządu. Jakość kolei zmieni się, gdy ustawodawca zagwarantuje za art. 8 pkt 1 Dyrektywy 2001/14/WE PE i Rady z 26 lutego 2001 roku, rynkowy mechanizm naliczania opłat za dostęp do infrastruktury, bez wyrównywania zysków i premiowania niższej efektywności i uniemożliwi manipulowanie stawkami (np. upustami) na korzyść jakiegokolwiek przewoźnika. Tego nie ma w projekcie. Ale i tak rząd zwiększa szansę na korzystanie z usług różnych przewoźników. Szkoda tylko, że nadal będziemy jeździli po 19 tys. km torów – na ich 40 proc. nie wolno przekroczyć 80 km/godz., a na pozostałych nie wolno jechać ponad 40 km/godz. Zyskamy zatem wybór, z kim chcemy jeździć wolno.
Obecny stan prawotwórstwa w naszym kraju jest bardzo zły

Prof. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski

Nowe przepisy są przygotowywane niestarannie. Takich ustaw, które były poprawiane, zanim jeszcze weszły w życie, w ciągu ostatnich lat były dziesiątki. Według mnie w normalnym kraju nie może być tak, by ustawy zmieniały się co parę tygodni, by poprawek do jednej ustawy w ciągu roku było kilka, by polityka legislacyjna opierała się na założeniu – teraz szybko uchwalimy, a jak będzie trzeba, to się potem poprawi. To jest niedopuszczalne, ponieważ później z tego prawa trzeba przecież korzystać. Tymczasem każda zmiana powoduje niejasność zarówno w toczących się postępowaniach administracyjnych, jak i różnych dużych transakcjach. Często nie wiadomo bowiem, czy dany artykuł jeszcze obowiązuje, czy już nie. Zazwyczaj bardzo dużym utrudnieniem jest także brak przepisów przejściowych.
Nie tylko źle konstruowane są przepisy, ale także ocena skutków nowych regulacji. Dziś ten dokument to fikcja. Teoretycznie jest on sporządzany po to, by wiedzieć, co się wydarzy po wejściu w życie nowych przepisów. Niestety w rzeczywistości ocena skutków regulacji to tak naprawdę jedynie tytuł. Zwykle bowiem dokument ten nie zawiera takiej oceny, bo wcześniej nie została przeprowadzona analiza ekonomiczna skutków regulacji.