W przypadku choroby czy tymczasowego aresztowania wójta, burmistrza i prezydenta, premier wyznaczy osobę, która w zastępstwie obejmie władzę w gminie.
Jeśli zaistnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta przed złożeniem przez niego ślubowania, jego kompetencje przejmie osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów. Tak wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, którą wczoraj Senat przyjął bez poprawek.
Nowelizacja reguluje sytuacje, gdy wójt przed złożeniem ślubowania ciężko zachoruje albo zostanie tymczasowo aresztowany. W takim przypadkach premier na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencje wójta. Obecnie obowiązujące przepisy w ogóle nie regulują takiej sytuacji. A przypadki mogą się zdarzyć. W takiej sytuacji wójt poprzedniej kadencji pełni nadal swoją funkcję. Mimo że nie posiada już legitymacji społecznej do sprawowania mandatu. Może to doprowadzić do sytuacji, że gminą w dłuższym okresie czasu rządzić będzie osoba niemająca mandatu społecznego do sprawowania tej funkcji, często też będąca konkurentem wójta, który wygrał w wyborach. Nowe przepisy mają zapobiec takim sytuacjom. Przewidują bowiem, że gdy wójt przed złożeniem ślubowania dozna przemijającej przeszkody, władzę w gminie przejmuje osoba niezależna wyznaczona przez premiera. Będzie ona rządziła gminą maksymalnie do czasu wyboru nowego wójta.